Technick? informace

Jak to funguje

Slunečn? paprsky dopadaj? na parabolu a odr???? se od zak??iven?ho zrcadla na jej? vnit??n? stran?. Ve??ker? z????en? dopad?? na hrnec um?st?n?? na m????ce v centru paraboly a zah???v?? tak hrnec i jeho obsah.

Parametry a ??činnost

Budete p??ekvapeni, za jak kr??tkou chv?li p??iprav?te sv? obl?ben? pokrmy. V??kon sol??rn?ho va??iče je 700 W, maxim??ln? dosa?iteln?? teplota je 700 stup???? Celsia. Jeden litr vody p??ivede k varu za 15 minut.

Konstrukce

Parabolick?? sol??rn? va??ič se skl??d?? ze zrcadlov? č??sti (le??t?n?ho hlin?ku) ve tvaru dut? polokoule a konstrukce pro um?st?n? t?chto zrcadel na zemi. Va??ič v???? 13 kg.

V??hody a nev??hody

V??hody

 • Vysok?? ??činnost i p??i n?zk??ch vn?j???ch teplot??ch (d?ky koncentrovan?mu slunečn?mu z????en?)
 • Celoročn? provoz p??i slunečn?m počas?
 • Provoz od v??chodu do z??padu slunce
 • Efektivn? provoz i kdy? je prom?nliv? (polojasn?) počas?
 • Pobyt venku na zahrad? spolu s rodinou m?sto va??en? v kuchyni, va??en? ??etrn? k p???rod?
 • V?t??ina j?del jde va??it s minim??ln? nutnost? dozoru či z??sah?? do varn?ho procesu
 • Zvl??dne i up?ct chleba, pizzu nebo grilovat maso

Nev??hody

 • Jednou za 15 a? 30 minut (dle p??ipravovan??ch potravin) je nutno p??enastavit va??ič na slunce
 • Nejde vyu??t p??i st??le zata?en? obloze
 • Nezu?itkuje difusn? z????en?
 • Pot??eba vodorovn? oslun?n? plochy chr??n?n? p??ed v?trem (pro um?st?n? va??iče)
 • Laxn?m p???stupem k bezpečnostn?m pravidl??m m???ete zp??sobit ??kody stejn? jako s konvenčn?m va??ičem

Pozn.: Zdroj informac? na t?to str??nce: http://www.ekodum.cz/energy/sun/varice.php)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>