Archive for the 'Aktivismus' Category

Jak jsme zalo?ili lok??ln? skupinu Greenpeace Pardubice

Jak to vlastn? začalo? Ji? zhruba rok sem tam nav??t?vuji sch??zky dobrovoln?k?? Greenpeace v Praze, kter? se pravideln? konaj? ka?d?? prvn? čtvrtek v m?s?ci v s?dle Greenpeace na Karl?n?. Na jedn? z nich, na n?? jsme pom??hali zap?kat do f??li? fotky pro fotoblok??du radaru, jsem se se??el s Robertem a s Kl??rou a s pot???en?m [...]

Read More..>>

Jednor??zov? versus l??tkov? pleny – porovn??n? n??klad??

V tomto čl??nku se dočtete o srovn??n? n??klad?? na jednor??zov? plen ve srovn??n? s l??tkov??mi. Na my??lenku to takhle vypoč?tat m? p??ivedl Honza Novotn?? se sv??m koment????em k čl??nku  Mal?? ta??ka net???d?n?ho odpadu za t??den s miminkem. P??in?????m srovn??n? finančn?ch n??klad?? s c?lem odhadnout n??klady ekologick?.

Read More..>>

Mal?? ta??ka net???d?n?ho odpadu za t??den s miminkem

Na??e miminko je teď 10 dn? star? a doma z porodnice jsme 7. den. S pot???en?m a p??ekvapen?m jsem zjistil, ?e po t??dnu jsme vyprodukovali jen jednu malou igelitku net???d?n?ho odpadu. V tomto blogu v??m p??edstav?m syst?m t???d?n? odpadu, kter?? pou??v??me u? n?jak?? ten p??tek a kter?? nejen ?e je k p???rod? ??etrn??, ale tak? [...]

Read More..>>

Einstein??v cit??t o n??rodn?m zbrojen?

Albert Einstein: “The idea of achieving security through national armament is, at the present state of military technique, a disastrous illusion.” “My??lenka, ?e m???eme doc?lit bezpečnosti pomoc? n??rodn?ho zbrojen?, je za současn?ho stavu vojensk? techniky katastrof??ln? iluz?.“

Read More..>>

Jak bylo v lidsk?m ??et?zu proti radaru

O akci Ve čtvrtek 21. srpna 2008, v den 40. v??roč? vstupu rusk??ch vojsk do ?eskoslovensk? socialistick? republiky v roce 1968, se uskutečnila akce Lidsk?? ??et?z proti radaru. Spolu s n?kolika sty dal???ch lid? jsme se vz??jemn? dr?eli za ruce a vytvo??ili tak dlouhou ??adu. Ta se vydala z n??m?st? Jana Palacha p??es most sm?rem [...]

Read More..>>

O filmu Občan Havel

S Lenkou jsme v ??ter?? byli v Divadle 29 na filmu Občan Havel. Ob?ma se n??m film moc l?bil, poprv? jsem d?ky n?mu mohl nahl?dnout do vysok? politiky, v n?? bylo plno lidskosti, mal??ch omyl?? i up???mn? snahy d?lat v?ci dob??e pro dobro lidu. To v??e ve filmu zosob??uje V??clav Havel, ve sv? velikosti nijak [...]

Read More..>>

Chcete se taky st??t Lunoschodem?

Po dobu jednoho n??sleduj?c?ho m?s?ce (Luny), tj. poč?naje okam?ikem publikov??n? tohoto čl??nku, a? do večera 25.5. 2008 se stanu Lunoschodem. Co d?l?? Lunoschod? Nam?sto je?d?n? v??tahem budu chodit v??ude po schodech. Abych zjistil, kolik elekt??iny t?m m???u u??et??it. A taky abych vyu?il svoje zdrav? nohy, kter? mi slou?? dob??e, ale kter? se v kancel????i moc [...]

Read More..>>

Klobouk dol?? p??ed odp??rci spalovny v Pardubic?ch

Na str??nk??ch idnes.cz se objevila zpr??va Odp??rci spalovny vedou 2 : 0. Ministerstvo ?ivotn?ho prost??ed? u? podruh? vr??tilo dokumentaci spalovny k p??epracov??n?. Na zpr??vu m? upozornil kamar??d Pavel Jur??k, kter?? ve sv?m voln?m čase aktivn? bojuje proti tomuto monstr??zn?mu pl??nu. Jak v?m, prostudov??v?? dlouho do noci obs??hl? materi??ly firmy AVE CZ, kter?? by r??da spalovnu [...]

Read More..>>

Historie radaru v ?esku

R??d bych upozornil na kvalitn? filmeček, kter?? shrnuje situaci kolem radaru jinak ne? jak to zn??me z televize a tisku. Mimo jin? jsem se tam dozv?d?l, ?e v sousedn?ch zem?ch, nap??. v Maďarsku, demonstrovala proti radaru v ?ech??ch ??ada lid? p??ed česk??mi ambas??dami. ?esk?? m?dia v??ak o tom v??bec nic nezm?nila. Doporučuji tedy ke zkouknut?: [...]

Read More..>>

« Předchozí stránka