O d?monech a st?nech v n??s – č??st prvn?

Meditačn? zvonekV posledn? dob? jsem nasb?ral spoustu podn?t?? o t?matu d?mon?? v člov?ku. Mo?n?? jim n?kdo ???k?? tak? st?ny, j?? s Lenkou jsme je nazvali čern? punt?ky na na??? z?????c? du??i. V tomto čl??nku se s v??mi o tyto my??lenky pod?l?m. Jsem p??esv?dčen??, ?e je dobr? se o d?monech n?co dozv?d?t, proto?e to m???e hodn? p??isp?t ke zlep??en? na??eho ?ivota.

 Co jsou tedy tito d?moni, jak? maj? vlastnosti?

D?mony vn?m??m jako archetypy, programy lidsk?ho chov??n?, kter? p??vodn? slou?ily k n?jak?mu praktick?mu ??čelu, ale do??lo k jejich nezdrav?mu p??ebujen?. V mysli člov?ka jako ?ivoči??n?ho druhu se tyto programy mohly vyv?jet po tis?cilet? a v nep??ebujel? verzi mu usnad??ovaly p??e?it?, v t? p??ebujel? mu v??ak u? ??kod?. Maj? tyto vlastnosti:

 • Jedn?? se o souč??sti osobnosti, kter? se mohou za určit??ch okolnost? aktivovat a vedou k negativn?mu jedn??n? osoby (k n?čemu, o čem by se ??eklo “Ten se nezachoval dob??e, to bylo od n?j hnusn? (hloup?)”. Toto chov??n? m???e v?st k ubli?ov??n? sob? nebo druh??m.
 • Kdy? člov?k jedn?? podle d?mona, nerozhoduje se podle sv? svobodn? v??le, ale jen podle toho naprogramov??n?. V t? chv?li nen? svobodn??, ale neuv?domuje si to. Nap??. lakotn?? člov?k si svoji lakotu nep??ipou??t?, nep??izn??, lakota je uhn?zd?n?? v temn?m kout? jeho du??e. P??itom pr??v? p??iznat si vlastn?ho d?mona je prvn?m krokem k tomu, aby se negativn? vliv d?mona zmen??il nebo p???mo eliminoval. O tom bych r??d napsal v?ce v pokračov??n? tohoto seri??lu, kde bude ps??t o pr??b?hu situace, kdy n??s posedne d?mon a uvedu n??pady, jak to rozpoznat a jak s t?m pracovat.
 • Pokud člov?k jedn?? podle d?mona, posiluje ho t?m. To je v souladu s vlastnost? neuronov??ch spoj?? (synaps?) v mozku. Pokud se v mozku n?jak?? dr??ha aktivuje často, zesiluje se a mozek m?? v budoucnu tendenci (jak??si magnetismus) tuto silnou dr??hu vyu??vat daleko čast?ji ne? n?jak?? m?n? často pou??van?? spojen?. To je tak? d??vod, proč se člov?k ??patn? zbavuje zlozvyku a proč ritualizace pom??h?? udr?et n?jakou aktivitu (nap??. pravideln? cvičen? j??gy nebo b?h??n?).

Alegorie d?mon?? jako čern??ch punt?k?? na na??? du??i se mi moc l?b?, proto?e je z toho patrn?, ?e nejsou na??? souč??st?, jen jsou na n??s t??eba pr??v? nalepen?. Zasti??uj? pak na??i osobnost, berou n??m energii a negativn? ovliv??uj? na??e chov??n?. Sni?uj? na??i kapacitu ??t?st?.

Seznam rozpoznan??ch d?mon??

Abych vnesl do t?matu v?ce sv?tla, uvedu n?kolik rozpoznan??ch typ??  d?mon??.

U?itečn?? vzorec chov??n? Kladn? projevy chov??n? a c?le P??ebujel?? varianta – d?mon P???klady posednut? d?monem
Spo??ivost, ??etrnost Vytv????en? z??sob na zimu, rezerv na t??k? časy, neh????en? a nepl??tv??n? zdroji. Hami?nost, lakota, str??d??n? s c?lem hamounit
 • Lakom?? barka (J. Werich)
 • P??n v d??chodu, kter?? bydlel na s?dli??ti v Brn? a vyb?ral
  popelnice, ?il v otrhan??ch ??atech a zap??chal. ???kalo se o n?m, ?e m??
  doma ukryt?? mili??n korun a po jeho smrti se skutečn? na??el (zdroj
  p???b?hu – zahradn?k Tom, kter?? ho v Brn? potk??val)
Touha pozn??vat dalek? kraje, cestovat Roz?????en? obzor?? a mo?nost?, vid?n? v?c? z nov??ch ??hl??, p??ekročen? vlastn?ch hranic, obohacen? jin??mi kulturami Neschopnost se usadit, nutk??n? se po????d st?hovat a nikde nezapustit ko??eny. V kr??sn?m filmu ?okol??da (i kdy? tam ??lo jen o vedlej??? motiv filmu).
Um?n? odpoč?vat, relaxovat a dopl??ovat tak energii Udr?ov??n? du??evn? i t?lesn? kapacity na maximu vyv???en??m pom?rem z??t??e a odpočinku Lenost, mrh??n? ?ivotn?m potenci??lem a tendence pro??t ?ivot v z??bav??ch a pohodl?. P??ehnan? u?iv??n? drog a
alkoholu, posedlost sexem nebo poč?tačov??mi hrami. Z vlastn? zku??enosti
zn??m situace, kdy se člov?k p??i hran? hry neudr??, hraje ji t??eba do 4
hodin do r??na a druh?? den je ??pln? vy???zen??.
P?le (v rovnov??ze s um?n?m odpoč?vat) ?inorod?? aktivita, d?l??n? v?c? na 100%, stanovov??n? si p??im???en? n??ročn??ch c?l?? D?mon workoholismu. ???d? se heslem ??Nejv?t??? zlo je lenost?. Vede k t?mto neduh??m:

 • Nedostatečn?? nebo ???dn?? relaxace, pr??ce na dluh du??evn?ho i fyzick?ho zdrav?
 • Omezen?? soci??ln? interakce a? izolace (hospoda, kolektivn? a stoln? hry atp. jsou vn?m??ny jako ztr??ta času).
 • Potlačen? ?ensk? Jin slo?ky osobnosti, prav? hemisf?ry (tj.
  bezc?ln??ch, ale ????astn??ch chvil, jako je nap??. proch??zka lesem, le?en? v
  tr??v?, lezen? na stromy atp.)
Osoba z rodiny, pan? XY.
Jej? maminka ?ila do 15 let na statku se sestrou a rodiči, pak tragicky
osi??ely a musely se o statek postarat. Proto pan? XY pravd?podobn? bylo
v??t?pov??no, ?e nejd??le?it?j??? je po????d pracovat a ani na chvilku se
nezastavit. V??sledkem je, ?e si pan? XY i k televizi bere pleten?, aby se nefl??kala
a na dovolenou nikam nejezd?, jen na zahr??dku pracovat na z??honc?ch. M?? st??l?? pracovn? pom?r hl?dače a k tomu občasnou brig??du jako prodavačka.
Rozmno?ovac? pud Zachov??n? rodu, posv??tn? spojen? dvou bytost? D?mon posedlosti sexem Osoba, kter?? ne?ije nič?m
jin??m ne? touho na sex a aktivitami k sexu sm???uj?c?mi.

 • P?kn? je to
  pops??no v kn??ce Mal?? strom (nejde o citaci, jen formulaci t? my??lenky):
  ??Jsou lid?, kte??? maj? vlastn? du??i scrklou na velikost hikorov?ho
  o?????ku. T??eba n?jak?? člov?k kdy? se pod?v?? na libovolnou ?enu, hned si
  okam?it? začne p??edstavovat, jak se s n? vysp? a jak by ji dostal do
  postele.?
 • Jin??m p???kladem je člov?k, kter?? str??v? spoustu času a pen?z sledov??n? porna na Internetu nebo v televizi.

D?moni v lidsk? kultu??e

??idovsk?? Kabala

O d?monech se vyučuje v ?idovsk? kabale. Tato č??st nen? nijak magick??, sp??? je to psychologie osobnosti.

From the year 1540 and onward, the basic levels of Kabbalah must be taught publicly to everyone, young and old. Only through Kabbalah will we forever eliminate war, destruction, and man’s inhumanity to his fellow man.

Od roku 1540 a d??l, z??klady Kabaly mus? b??t ve??ejn? vyučov??ny a dostupn? v??em, mlad??m i star??m. Pouze skrz Kabalu dok???eme nav?dy eliminovat v??lku, ničen? a vz??jemnou lidskou nehum??nnost.

(zdroj: The Kabbalah Centre)

 ?erven?? kniha K. G. Junga

D?mony se zab??val i Gustav Jung, kamar??d M?ra mi vypr??v?l o jeho z Jungova pohledu velmi d??le?it?m d?le – ?erven? knize (viz. rozhovor o knize v Televizn? akademii s vydavatelem jej?ho česk?ho vyd??n? Zde??kem Janča???kem). Tuto knihu jsem v??ak je??t? nečetl, tak?e v?c k tomu teď ???ct nem???u. Velkou m?rou se d?mony zab??v?? i kniha Jozefa Kariky Z??ny st?n?? (viz. detail knihy na kosmas.cz).

Uv?t??m va??e p??ipom?nky i osobn? zku??enosti s d?mony v diskuzi pod čl??nkem.


Souvisej?c? čl??nky v kategorii J??ga a osobn? r??st


Souvisej?c? čl??nky v kategorii U?itečn?


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Ze ?ivota

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

3 Comments so far

 1. raspberry extract on Duben 17th, 2012

  Pure Raspberry Ketones…

  Click here to learn more…

 2. no deposit casino on Červen 17th, 2013

  no deposit casino…

  Jetyho blog…

 3. Shop Louis Vuitton Wallets on Prosinec 15th, 2014

  Shop Louis Vuitton Wallets…

  Jetyho blog ? O d??Šmonech a st??­nech v n???s – ?????st prvn??­…