A.S. Exup?ry: ZAKAZUJI, aby kupci p???li?? vychvalovali sv? zbo??

P???b?h v?c? - 20 minutov? video o tom, jak trp?me v konzumn? společnosti“Zakazuji, aby kupci p???li?? vychvalovali sv? zbo??. Rychle se z nich toti? stanou učitel? a nauč? t? pova?ovat za c?l n?co, co je v podstat? jen prost??edkem, a kdy? t? takto svedou z cesty, brzo t? i zkaz?, nebo?? aby prodali svou sprostou hudbu, vyrob? ti sprostou du??i. A je-li dobr?, kdy? jsou v?ci k tomu, aby slou?ily lidem, bylo by obludn?, kdyby lid? byli k tomu, aby slou?ili za odpadkov?? ko?? v?cem.”

 Antoine de Saint-Exup?ry, Citadela, kap. LXXI

Srovnejte v????e uveden?? cit??t s v??rokem, kter?? po 2. sv. v??lce vy??kl obchodn? analytik Victor Lebow navrhuj?c? obnovu ekonomiky:

“Na??e enormn? produktivn? ekonomika po?aduje, abychom učinili spot??ebu na??? ?ivotn? cestou, abychom p??ed?lali nakupov??n? a u??v??n? zbo?? v ritu??l, ve kter?m najdeme sv? duchovn? uspokojen?, sv? osobnostn? uspokojen?, ve spot??eb?… Pot??ebujeme v?ci konzumovat, p??lit, nahrazovat a vy??azovat s neust??le se zvy??uj?c?m tempem”

Victor Lebow

P???b?h v?c?

Ten druh?? v??rok m??m z 20 minutov?ho kr??tk?ho filmu P???b?h v?c?, kter?? v??ele doporučuji ke shl?dnut?. Film pova?uji za nejlep??? a nejsrozumiteln?j??? vysv?tlen? v?t??iny ekologick??ch probl?m?? dne??n? doby, plynouc?ch z nadprodukce a konzumu.

V?ci se navrhuj? tak, aby se pokazili

V pr??myslov??ch sborn?c?ch z let kolem 1950 n??vrh????i diskutuj?, jak zajistit, aby se v?c pokazila a spot??ebitel z??stal dostatečn? naivn?, aby ??el a koupil si jinou. Vymysleli dva mechanismy:

 1. Pl??novan? zastar??v??n?
  V?ci se začali navrhovat tak, aby se museli co nejd???ve vyhodit (samoz??ejm? a? po skončen? z??ručn? doby)
  Pokud m??te podobnou zku??enost, ?e se V??m v?ci rozbily v dob?, kdy končila z??ruka, pros?m pod?lte se o ni v diskuzi pod čl??nkem.
 2. Uv?dom?l? zastar??v??n?
  Lidi se začali p??esv?dčovat o tom, ?e je trapn? pou??vat star? v?ci. N??stroji k p??esv?dčov??n? jsou m??da, čast?? v??m?na designu, reklamn? mas???e navozuj?c? pocit trapnosti p??i pou??v??n? v?c? vypadaj?c?ch “sta??e”, kter? nejsou “in”. Ka?d?? člov?k v USA je terčem 3000 reklam denn?.

Dal??? zaj?mav?? fakta z filmu

 • 99% ve??ker?ho spot??ebovan?ho zbo?? se vyhod? b?hem prvn?ch ??esti m?s?c?? spot??eby
 • V?ce ne? 50% pen?z vybran??ch z dan? v USA jde do arm??dy
 • Mezi sto nejv?t???ch ekonomik sv?ta pat??? 51 korporac? a 49 st??t??
 • V posledn?ch 30ti letech bylo spot??ebov??no 30% v??ech p???rodn?ch zdroj?? planety
 • V USA zbylo 4% p??vodn?ch les?? a 40% vodn?ch zdroj?? se stalo nepiteln??mi. 80% p??vodn?ch les?? cel? planety je pryč.
 • Proč jsou lid? ve t??et?m sv?t? ochotn? pracovat za mizern??ch podm?nek v tov??rn??ch zahraničn?ch vlastn?k??? Proto?e u? nemaj? jinou mo?nost ob?ivy. Tradičn? zp??soby ob?ivy, kter? praktikovali po generace, ji? nejsou mo?n?. To proto, ?e jejich ?ivotn? prost??ed? (lesy, louky, vodn? zdroje) zničily korporace rozvinut??ch zem? (nejen) p??i t??b? surovin.

Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus


Souvisej?c? čl??nky v kategorii ekologie

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

4 Comments so far

 1. spybubble reviews on Březen 28th, 2012

  spybubble review…

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]??…

 2. cialis on Červenec 21st, 2012

  hydrocodone…

  best are you the…

 3. Click Button Now on Březen 1st, 2013

  Just Browsing…

  While I was browsing today I noticed a great post about…

 4. wateviteEstaw on Listopad 28th, 2013

  UGG continues to be absolutely a name acknowledged by people of just about any age and of any kind of nation nowadays. What contributes to its great success one of the most must be that great material. Originating on the browse beach of Australia, it had been found incomparable comfortable because of the Aussie nearly more than 100 years ago. Sheep shearers who could get the best part associated with sheepskin used it for you to wrap on their ft all year around due to a shortage of sun. You may hear folks related UGG with unpleasant boots, don you? It is right fully. An interesting story shows us “ugly” comes out due to first line of shoes coming from a company manufacturing sheepskin footwear are 100% ugly. Who knows whether that is true? However, people tend to enjoy comfort on these sheepskin boots more than paying attention to whether they are possibly not beautiful later. Asking any one who owns some sheepskin boot why to select them, you will get a similar answer of just the sweet smile or a new tacit wink?
  [url=http://www.fayetteart.com/p-49.html]http://www.fayetteart.com/p-49.html[/url] 2013?????????UGG ????? ?????????????????? Dakota Boots ????????????????????
  [url=http://www.fayetteart.com/p-78.html]http://www.fayetteart.com/p-78.html[/url] 2013?????????UGG ?????????????????????????????????????? Bailey Button Triplet ????????????????????????
  The worldwide reputation on UGG boots isn’t reflected on common people including kids, college students, working people and so on. Well-known celebrities such because Paris Hilton, Solange Knowles, Vanessa Williams were photographed wearing these as well. Can this be a strong retort on their “ugly” performances? Do you think these beautiful women are able to harm their charming graphics? They will not unquestionably! Australian twin-faced merino sheepskin exposes UGG boots with elegant and sleek images functionally. While being folded lower, their exposed sheepskin may seem like showing its incomparable relaxation and luck loved by way of numerous people from distinct nations. Some of us tend to think they are a little luxurious to wear. However, is there any else reason more desirable than being dynamic in addition to enjoying cold winter? Sheepskin boots enable us to become regaled even in your coldest days.