Kniha Probl?my s očkov??n?m, aneb kde hledat informace o jednotliv??ch očkov??n?ch pou??van??ch v ?R

problemy-s-ockovanim.gif

Informace o knize

Kniha je pro m? u?itečn??m pomocn?kem pro rozhodov??n?, kter?? očkov??n? si vybrat a kter?? odm?tnout pro na??e d?t?. P??esn? takovou publikaci jsem pot??eboval, kdy? jsem jako laik t??pal v oblastech vakcinace, kter??m moc nerozum?m, ale je? mohou dramaticky ovlivnit mr??ouskovo zdrav?.

Nejedn?? se p??itom o publikaci jednostran? zam???enou proti očkov??n?. Nap??. pomoc? statistik je uv??d?no, ?e a? na vyj?mky doch??z? k rapidn?mu vymizen? nemoci v letech n??sleduj?c?ch po zaveden? hromadn?ho očkov??n?. To je v??ak pouze jedna strana mince a do komplexn?ho rozhodov??n? o očkov??n? vstupuj? i dal??? informace, k čemu? je kniha vhodn??m podkladem.

Nakladatel: Alternativa
132 stran, vyd??no 1995, v origin??le The Immunization Decision: A Guide for Parents

??ryvek z ??vodu knihy o ??čelu publikace

Moc se mi l?bil i ??vod, kde autor Dr. Randall Neustaedter p???e:

??Rodiče maj? povinnost zajistit sv??m d?tem nejlep??? mo?nou zdravotn? p?či. Mus? se tedy rozhodnout, co je lep??? pro zdrav? jejich d?t?te ?? nechat ho očkovat či ne. Pokud rodiče projev? z??jem o smysluplnost a ??činnost očkov??n?, jejich snaha učinit informovan? rozhodnut? se setk?? jen s mal??m pochopen?m a podporou.  Text t?to kn??ky by m?l pomoci rodič??m, kte??? se zaj?maj? o politiku masov?ho očkov??n? a o jeho ??činek na d?t?.??

??Tato kniha spl??uje dv? funkce. Prvn? je informovat o nemocech, vakc?n??ch a jejich vedlej???ch ??činc?ch. Nebo?? mo?n? vedlej??? ??činky z??st??vaj? p??ed rodiči obvykle utajeny. L?ka??i se často ob??vaj?, ?e ??irok?? diskuse o vedlej???ch ??činc?ch očkovac?ch l??tek by na ve??ejnosti mohla vzbudit ne???douc? z??jem rodič?? a zkomplikovat celou očkovac? kampa??.

Druh??m c?lem publikace je podat pomocnou ruku rodič??m, kte??? se ji? rozhodli d?t? podle doporučen?ho sch?matu neočkovat. Existuje ??ada p??dn??ch d??vod??, proč se rodiče mohou rozhodnout imunizaci odd??lit nebo neočkovat n?kter??mi vakc?nami. Toto rozhodnut? by m?lo b??t informovan? a ne impulsivn? a rebelantsk?. Rodiče pot??ebuj? zn??t vedlej??? ??činky vakc?n a tyto informace jsou v knize zd??razn?ny.??

P??ehledn?? fakta a statistiky pro jednotliv?? očkov??n?

Americk?? autor popisuje situaci s očkov??n?m v USA, ale na konci knihy je i kapitola o očkovac?m kalend????i a pou??van??ch vakc?n??ch v ?esk? republice. Autor postupn? popisuje v?t??inu pou??van??ch vakc?n, p??ičem? pro ka?dou ud??v??:

 • Statistiky v??skytu nemoci v posledn?ch letech (??daje pro USA)
  Počet v??skyt?? na 1000 obyvatel, trendy v souvislosti se zaveden?m povinn?ho očkov??n?.
 • P???činy nemoci, proti kter? se očkuje a z??va?nost pr??b?hu onemocn?n?
  Nap??. uv??d? statistiky smrteln??ch p???pad?? na 1000 p???pad?? onemocn?n?, mo?n? komplikace onemocn?n?, v?kov? rozd?len? nemocn??ch (kdy je nejpravd?podobn?j??? nemoc z?skat) atp.
 • Mo?n? ne???douc? ??činky vakc?ny a statistiky jejich v??skytu
 • Doporučen? pro konkr?tn? vakc?nu, zda je pro Va??e d?t? vhodn?? nebo ne
  Obecn? by se dalo ???ct, ?e ve v?t??in? p???pad?? očkov??n? autor z r??zn??ch d??vod?? nedoporučuje. Nap??. tehdy, kdy pr??b?h nemoci bez očkov??n? nen? v???n?? nebo se nemoc vyskytuje jen sporadicky a vymizela s n??stupem zlep??en??ch ?ivotn?ch podm?nek. Nen? to ale pravidlem, nap??. očkov??n? proti tetanu doporučuje – u d?t?, kter? jsou v čast?m styku se zv???aty. Očkov??n? toti? nem?? zn??m? z??va?n?j??? negativn? ??činky a tetanus m???e skončit i smrt?.

Je na rodiči, aby na z??klad? v????e uveden??ch fakt?? zv???il, jak se pro konkr?tn? vakc?nu rozhodne. Bude se pak rozhodovat ne na z??klad? strachu, kter?? do n?j vch??z? z reklamn?ch plak??t?? propaguj?c?ch očkovac? s?ra, ani na z??klad? rebelanstv? proti zaveden?mu syst?mu. Bude to logick?? ??vaha toho, kdo si fakta souvisej?c? s očkov??n?m prov???il. Existence občansk?ho hnut? Rozalio i t?to knihy sv?dč? o tom, ?e je co ov???ovat.

Zaj?m?? v??s, co p???e autor o konkr?tn?m očkov??n??

Pokud by v??s zaj?malo, co se v knize p???e o konkr?tn?m očkov??n?, zeptejte se v koment????i a j?? do čl??nku shrnu uveden?? fakta z knihy. P???padn? vzhledem k tomu, ?e se t??ko sh??n?, mohu knihu zap??jčit.

Viz. t?? čl??nek (by?? s informacemi z jin? kn??ky):  Informace o MMR vakc?n?, spalničk??ch, p???u??nic?ch a zard?nk??ch

Odkazy


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Probl?my s očkov??n?m

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

3 Comments so far

 1. Katka on Březen 3rd, 2011

  Zdrav?m, moc by m? zaj?malo co se v knize p???e o očkov??n? MMR …p???padn? i zku??enosti ostatn?ch rodič??.
  D?ky

 2. Jety on Březen 7th, 2011

  Ahoj Katko, zkus?m se do kn??ky pod?vat, jestli o MMR n?co najdu nap???u to sem.

 3. Jety on Březen 12th, 2011