Greenpeace se p??ipojilo k boji proti spalovn? v Pardubic?ch

T?ma spalovny nebezpečn??ch odpad?? v Rybitv? u Pardubic se stalo jedn?m z t?mat kampan?Greenpeace proti toxick?mu zneči??t?n?.

V?ce viz. čl??nek na str??nk??ch česk? pobočky GP – Greenpeace ???d?? M??P: ??Zastavte spalovnu v Pardubic?ch!”.

Z čl??nku cituji Jana Freidingera, vedouc?ho kampan? toxick? zneči??t?n?: ??Pokud p??edkladatel dokumentace ani zpracovatel posudku nemohou vyloučit negativn? dopady provozu za???zen? a pokud se provozovatel chyst?? ??dolaďovat?? parametry technologie a? b?hem jeho zku??ebn?ho provozu, stav? okoln? obyvatele do rol? laboratorn?ch potkan??. Soukrom?? podnikatel na nich chce prov??d?t nebezpečn? pokusy za ??čelem sv?ho zisku a se souhlasem ministerstva ?ivotn?ho prost??ed?.??


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Greenpeace

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

No Comment