We media – Nov? technologie čin? lhan? obt??n?j???

V knize We media se dočteme, jak v dne??n?m sv?t? modern?ch technologi? je č?m d??l t????? pro vl??dy a velk? glob??ln? koncerny lh??t. Kamera je dnes ji? souč??st? v?t??iny mobiln?ch za???zen? a ??ada z n??s ji nos? u sebe. Pokud n?kdo l?e, nikdy nev?, zda n?kdo danou situaci nenatočil a posl?ze nepublikoval na YouTube, k jeho velk?mu ztrapn?n?.

“Armed with easy-to-use Web publishing tools, always-on connections and increasingly powerful mobile devices, the online audience has the means to become an active participant in the creation and dissemination of news and information.”  (zdroj We media)

Stalo se to i francouzsk? vl??d? v 70. letech. Francouzsk?? arm??da tehdy zbyla členy pos??dky lod? Greenpeace a tvrdila opak. Ostudu pak zp??sobily zve??ejn?n? fotografie usv?dčuj?c? je ze l?i. Film dokumentuj?c? ml??cen? si toti? tajn? jedna aktivistka chyt??e J schovala tak, ?e jej voj??ci nena??li.

P??iklad z minul?ho t??dne ?? Greenpeace prok??zali, ?e ?EZ l?e

Tiskov?? mluvč? ?EZu nepravdiv? uvedl, ?e dobrovoln?ci Greenpeace se prost???hali skrz plot, kdy? 9. června vylezli na kom?n prun???ovsk? elektr??rny. O tom, ?e l?e, jednoznačn? sv?dč? video publikovan? Greenpeace o p??el?z??n? plotu pomoc? ?eb???k?? a koberce p??ehozen?ho p??es ostnat?? dr??t.

Je zaj?mav?, ?e n?kdo skutečn? do plotu d?ru v bl?zkosti kom?na vyst???hal, ale policist? zjistili, ?e plot byl prost???h??n zhruba p??ed 14 dny a se vstupem ekolog?? do elektr??rny nesouvis?.

Proč Greenpeace lezli na kom?n?

Greenpeace akc? upozor??uje na pl??ny ?EZu obej?t z??kon p??i pl??novan? modernizaci druh?ho bloku t?to elektr??rny. Aby u??et??il, ?EZ chce p??i obnov? pou??t zastaral? technologie, kter? maj? ??činnost 38%. Greenpeace, ministerstvo ?ivotn?ho prost??ed? i petice m?stn?ch občan?? Nechceme ??rot v Prun???ov? po?aduj? pou?it? nov?j??? technologie s ??činnost? 42%.

Podle platn?ho z??kona o integrovan? prevenci m?? ?EZ povinnost pou??t novou technologii, jedn??-li se o nov? postaven? za???zen?. U rekonstrukc? tato povinnost nen?. P??esto?e ?EZ p??i pl??novan? obnov? kompletn? vym?n? v??echny kotle a vnit??n? za???zen?, tvrd?, ?e se jedn?? pouze o rekonstrukci, proto?e z budov ponech?? obvodov? zdi.

Star?? technologie zhor??uje ji? tak t??ce zkou??enou krajinu v okol? Prun???ova.

Pou?it? nov? technologie zachr??n? 300 ?ivot??

Dnes um?r?? na d??sledky glob??ln?ho oteplen? 250 tis?c lid? ročn?. O 4% v?t??? ??činnost tedy v pr??b?hu pl??novan? ?ivotnosti modernizovan?ho bloku Prun???ova zachr??n? 300 lid?, p??edev???m v rozvojov??ch zem?ch. ??daje vych??z? ze studie vypracovan? mj. b??val??m gener??ln?m tajemn?kem OSN Kofi Annanem a ofici??ln? zpr??vou ?EZ o pod?lu Prun???ova na celosv?tov??ch emis?ch CO2.

V?ce viz. tiskov?? zpr??va Greenpeace Prun???ovsk?? elektr??rna zabije 60 lid? ročn?.


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Greenpeace

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

1 Comment so far

  1. jan-olov-von-wowern on Březen 28th, 2012

    Online Article??…

    [...]The information mentioned in the article are some of the best available [...]??…