Jak nakupovat elektroniku ??etrnou k p???rod?

Infost??nek Greenpeace na ekologick??ch dnech OlomoucNa prvn?ho m??je jsme byli spolu s dobrovoln?ky Greepeace Robertem a Janou v Olomouci na Ekologick??ch dnech Olomouc, kde jsme m?li infost??nek pro ve??ejnost. Cel?? akce byla po????dan?? občansk??m sdru?en?m pro ekologickou v??chovu Slu????kov a byly to pro mne p???jemn? a smyslupln? str??ven? chv?le. Jen ??koda, ?e mi nezbyl čas na skv?l?? program p??edn????ek, kde vystoupili takov? osobnosti jako je V??clav B?lohradsk??, Jan Sokol a dal???. P?????t? rok určit? p??ijedeme.

N??v??t?vn?ky na??eho st??nku jsme seznamovali s jednotliv??mi kampan?mi Greenpeace na ochranu p???rody a tak? s t?m, kde z?skat informace pro n??kup elektroniky ??etrn? k p???rod?. Tyto informace jsou dostupn? v Pr??vodci zelen?j??? elektronikou – dlouhodob?m projektu Greenpeace.

K čemu je pr??vodce zelen?j??? elektronikou?

Pr??vodce obsahuje informace, jak?? vliv maj? jednotliv?? v??robci elektroniky na ?ivotn? prost??ed?. V??robci jsou se??azeni podle bodov?ho ohodnocen? do ?eb???čku podle m?ry zodpov?dnostik ochran? ?ivotn?ho prost??ed?. Pro ka?d?ho v??robce je k dispozici detailn? informace o tom, na z??klad? čeho byl bodov??n. D?ky tomu si lze p??i n??kupu elektroniky vybrat takovou značku, kter?? je k p???rod? ??etrn??.

Hodnot?c? krit?ria vych??zej? z po?adavk?? kampan? Greenpeace Toxic-Tech na v??robce elektrotechniky. Podle na??ich t??? po?adavk?? by v??robci m?li:

 • P??estat pou??vat nebezpečn? l??tky a ??očistit?? tak sv? v??robky
 • Zp?tn? odeb?rat a bezpečn? recyklovat star? v??robky
 • Sn??it energetickou n??ročnost v??roby a spot??ebu elekt??iny u sv??ch v??robk?? s c?lem sn??it emise CO2

Aktu??ln? po??ad? v??robc??

Pr??v? teď si na trhu z pohledu v????e zm?n?n??ch krit?ri? vede Nokie, posledn? je Nintendo:

 1. Nokia
 2. Samsung
 3. Sony Ericsson
 4. Philips
 5. SonyLG Electronics
 6. Toshiba
 7. Motorola
 8. Sharp
 9. Apple
 10. Acer
 11. Dell
 12. Panasonic
 13. Lenovo
 14. Microsoft
 15. HP
 16. Nintendo

Jak si (nejen) d?ti v Olomouci zkusili demontovat elektronick?? odpad

D?ti demontuj? elektroodpadJako doprovodn?? program k poskytovan??m informac?m o zelen?j??? elektronice jsme pro n??v??t?vn?ky st??nku p??ipravili workshop, kde si d?ti mohli vyzkou??et, jak se demontuje elektronick?? odpad nebo jak se odizolov??vaj? dr??ty. Jak je vid?t na fotk??ch, d?ti to velmi zaujalo. M?ly to ??t?st?, ?e s elektroodpadem si pouze jen tak hr??ly. T??eba africk? d?ti takov? ??t?st? nemaj? a nič? si zdrav? vdechov??n?m toxick??ch v??par??, kdy? p??l? kabely a z?sk??vaj? tak z nich m?ď

infostanek-greenpeace-den-zeme-olomouc-011s.jpg

nebo z elektroniky doluj? vz??cn? kovy jako je zlato. Tajn?? operace Greenpeace toti? odhalila pomoc? sk

ryt? GPS ve vy??azen?m televizoru neleg??ln? v??voz elektroodpadu do

Afriky.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

3 Comments so far

 1. Pete on Červenec 8th, 2010

  ?koda, ?e podobn? aktivn? nejsou sami v??robci….

 2. raspberry ketones on Duben 5th, 2012

  Raspberry Ketone…

  Read this useful article….

 3. payday loans on Květen 4th, 2013

  payday loans…

  And regrettably, surviving by way of such important economic downturns becomes far more complicated should your next salaryday is slated after 2 weeks or so…