Lunoschodi dos??hli Mont Everestu! U??et??ili 35 kWh energie za v??tahy…

Lenochod (zdroj obr??zku http://img5.travelblog.org)K dosa?en? Mont Everestu do??lo skupinou (součty metr?? j?? a Lenka) 2. listopadu 2008. Dal???m miln?kem byl 11.12. 2008, kdy jsem dos??hl vrcholu ve v????ce 8850 m s??m. V?ce informac? a tak? aktualizovan?? graf viz. čl??nek Chcete se taky st??t lunoschodem?.

 V??počet uspo??en? elekt??in p??i nepou??v??n? v??tahu

Cel?? napjat?? jsem se pustil do v??počtu. C?lem cel?ho experimentu, kter?? trv?? ji? p??es 10 m?s?c??, bylo zjistit, kolik uhl? a taky CO2 je mo?n? u??et??it chozen?m po schodech.

Od na??eho spr??vce v??tahu jsem se dozv?d?l maxim??ln? p???kon v??tahu – 3.5 kW (max. nosnost v??tahu 320Kg). P??edpokl??d??m, ?e jde o p???kon pln? nalo?en?ho v??tahu. Minim??ln? v??kon byl uveden u druh?ho v??tahu (s nosnost? 500Kg) – 1.25 kW.

Podrobnostmi v??počtu v??s nebudu zat??ovat, jsou ale publikov??ny k nahl?dnut? (sheet 2). P??edpokl??d??m, ?e v??s zaj?maj? hlavn? v??sledky :) . Ve v??počtu je zahrnut?? i cesta pr??zdn?ho v??tahu do podla?? n??stupu z m?sta nejpravd?podobn?j???ho v??skytu v??tahu (t?m je 0,25 * celkov?? počet pater, tedy pro n???? panel??k o 10ti patrech 2,5 patro).

V??sledky – u??et??en?? energie za 10 m?s?c?? chozen? po schodech

Tyto hodnoty odpov?daj? celkem 12 227 m (z toho 1058 m Lenka) ujit??m po schodech nahoru (plus dal???ch 12 227 dol??):

Celkov?? uspo??en?? elekt??ina: 35,09 kWh

Tato energie odpov?d?? n??sleduj?c?m ekvivalent??m:

 • Celkov? mno?stv? u??et??en?ho uhl?: 14,26 Kg
  To by se muselo sp??lit v tepeln? elektr??rn? na v??robu t? elekt??iny.
 • Celkov? mno?stv? nevypu??t?n?ho CO2:  36,9 Kg
  To by vzniklo sp??len?m uhl? v elektr??rn?.
 • Ekvivalent vzd??lenosti j?zdy autem: 263,5 km
  P??i t?to vzd??lenosti by auto (Fabia 1 1.2 6v) vyprodukovalo stejn? CO2.
 • Ekvivalent u??et??en? energie v počtu dn? sv?cen? 40W ???rovkou: 36,5 dn?

Pozn.:

Mnou u??et??en?? energie mno?stv?m odpov?d?? 12% spot??eby elekt??iny na??eho bytu p??ipadaj?c? na osobu (co? je 320 kWh ročn?).

P??epoč?t??me-li v??ak tuto ??sporu na produkci CO2 p??ipadaj?c? na jednoho ?echa (za rok 12 tun), zjist?me, ?e p??i neje?d?n? v??tahem se jedn?? jen o 0.3 % ??sporu. V tom celkov?m mno?stv? je v??ak i uhl? sp??len? na teplo, benz?n sp??len?? v autech, v??roba elekt??iny, kterou ?EZ prod??v?? do zahranič? i t?, kterou spot??ebuje pr??mysl.

Kalkulačka na spot??ebu energie v??tahu

Pou?it?? v??počet jsem zobecnil tak, abyste si sami mohli spoč?tat svoji spot??ebu. Tato kalkulačka je k dispozici ke sta?en? v čl??nku Elevator electricity consumption and CO2 calculator.


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Ze ?ivota

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

4 Comments so far

 1. Jety on Únor 21st, 2009

  Do v??počtu jsem doplnil energii pr??zdn?ho v??tahu, kter?? je nutn?? si p??ivolat.

 2. M?ra on Březen 11th, 2009

  Ahoj, gratuluju k v??konu!
  Je??t? bych uv?tal informaci, kolik kcal sp??l??? t?mto v????lapem.

 3. Jety on Červenec 24th, 2009

  “Kdyz delam v praci tak kazde rano jdu pesky na horu (co jsi me to k sakru naucil ?).” – Kolega z Prahy (12pater)

 4. best dermatologist nyc on Prosinec 18th, 2014

  best dermatologist nyc…

  Jetyho blog ? Lunoschodi dos???hli Mont Everestu! U???et???ili 35 kWh energie za v???tahy?…