P??evratn?? vyn??lez u??et??? energii v ?elezničn? doprav?

Princip ??spory – vyu?it? energie z br?d?n?

Pokud vlak brzd?, spousta energie jde vniveč. Tuto energii v??ak m???eme vyu??t p??i rozj??d?n? vlaku:

 • Br?d?n? vlaku
  • Zadn? vag??n vlaku p??ij??d?j?c?ho do stanice se zah??kne za lano, kter? je spojen? se z??va??m.
  • Kynetick?? energie vlaku vyt??hne z??va?? do v????ky a vlak postupn? zastav? .
 • Rozj??d?n? vlaku
  • Lokomotiva vlaku stoj?c?ho ve stanici se zah??kne za lano, kter? je spojen? se z??va??m vyta?en??m do v????ky. Pou?ije se lano se z??va??m, kter? p??edt?m vyt??hl do v????ky vlak jedouc? v opačn?m sm?ru.
  • Uvoln? se pojistka a d?ky v??ze z??va?? se vlak rozjede

Aplikace vyn??lezu do leteck? dopravy

M?sto dlouh?ho vysv?tlov??n? viz. video:

landingenergyreuse.jpg

Teorie

Z fyziky v?me, ?e pokud se t?leso pohybuje n?jakou rychlost?, tak nepot??ebuje ???dnou energii na udr?en? pohybu (pomineme-li t??en?). T?leso se bude donekonečna pohybovat rovnom?rn??m p???močar??m pohybem.
Energie je pot??eba na to, aby t?leso rychlost zv????ilo. Je pot??eba E = 1/2 * m * v2, kde m je hmotnost a v je rychlost. Z tohoto d??vodu je nejvy????? spot??eba energie p??i rozj??d?n? vlaku a mnohem men??? spot??eba p??i udr?en? vlaku v dan? rychlosti.


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

7 Comments so far

 1. Honza Novotn?? on Leden 26th, 2009

  No pokud v?m, tak podobn?? princip (bez z??va??) vyu??vaj? modern? hybridn? motory. U t?ch se nebrzd? destičkami, kter? produkuj? jen nevyu?itelnou tepelnou energii, ale alektromagnetem, kter?? zvy??uje odpor na pohybovou soustavu a produkuje t?m elektrickou energii, kter?? je d??le ukl??d??na pro pozd?j??? pou?it? elektromotorem.

  Jsem laik, ale tak jsem to z čl??nk?? pochopil. Tenhle n??pad se z??va??m by podle m?ho n??zoru byl t??k?? na realizaci – tak aby ve v??sledku bylo br?d?n? plynul? a bezpečn?.

 2. Robert on Leden 26th, 2009

  A na n?kter??ch ?eleznic?ch funguje syst?m “rekuperace”, tzn., ?e lokomotiva p??i brzd?n? pou??v?? sv??j elektromotor jako gener??tor a vyroben?? proud vrac? zp??tky do s?t?. Pou??v?? se to t??eba v pra?skym metru. U Letadel realizace zhola nemo?n??, bylo by to podle m? p???li? drah? a nebezpečn?.

 3. Jety on Leden 26th, 2009

  Jak p???klad s hibridn?m autem, tak rekuperace lokomotivy jsou kroky spr??vn??m sm?rem. U vlak?? se rekuperace dosud zjevn? nepou??v??, jinak by tak hlučn? nep?skali p??i br?d?n? brzdy.

  ??činnost tohoto zp??sobu energie je ale nic moc – energii vyr??b? brzd?c? dynamo s n?jakou ??činnost?. V p???pad? hybridn?ho auta je je??t? dal??? ztr??ta p??i dob?jen? baterie a n??sledn?m odb?ru.

  V????m, ?e u letadel by tenhle princip ??el pou??t taky, jen by se letadlo zachytilo h??kem a? po dopadu, n?co na zp??sob p??ist??v??n? na letadlov? lodi. V p??ist??vac? dr??ze by byla ??kv?ra, kudy by se h??k p??i zpomalov??n? pohyboval (dlouh? lano by se urvalo). Stejn?? h??k by p??i vzletu letadlo t??hnut?m urychlil.

  ??sporu paliva by znamenal i pokud by byl h??k pou?it jen p??i vzletu, ne p??i p??ist??n?. Byl by pak poh??n?n klasick??m motorem pevn? um?st?n??m na zemi – sp??lilo by se m?n? paliva, ne? kdy? se letadlo urychluje reaktivn?m pohonem (op?r??n?m se vych??zej?c?ch spalin o vzduch, co? je hodn? neefektivn?).

 4. wormik on Květen 23rd, 2009

  mno .. http://cs.wikipedia.org/wiki/Rekuperace

  objevovani je zabavne, ale vzdelani je urcitym predpokladem .. lokomotiva, brzdeni je soustava, na kterou pusobi cela rada vlivu a izolovat jeden jeji clanek je spatna cesta .. http://en.wikipedia.org/wiki/Holistic

  pri uplatneni takovych napadu, je dobre nezapomenout na business .. vlaky jezdi z jedineho duvodu – a to je poskytnuti sluzby, ktera ma hodnotu.

  hodne zdaru pri vynalezani :)

 5. Jety on Červen 14th, 2009

  Ahoj Wormiku, d?ky za odkaz na rekuperaci na Wiki i za ten na Holismus.

  Na t? Wiki, kterou jsi uvedl, se mi moc l?bil ten p???stup, kdy se vrac? proud hned do s?t?, kde ho jin?? lokomotiva, co pr??v? jinde jede, m???e vyu??t.

  V?d?l jsem jen o tom druh?m, kdy se rekuperuje elekt??ina do akumul??tor??, co? se mi nel?b? kv??li n?zk? ??činnosti a nutnosti zv????it v??hu lokomotivy o ty akumul??tory.

 6. samovar on Leden 9th, 2011

  Ahoj, je vid?t, ?e jsi zv??dav?? a určit? v ?ivot? n?co nov?ho, u?itečn?ho a dosud nepou??van?ho vymysl???. Je pot??eba jen, abys z?skal praktick? zku??enosti a p??ehled o praktick? realizaci n??pad??. J?? jsem zamlada taky m?val podobn? n??pady. T??eba n??kladn? auto (1) jedouc? z kopce, vyt??hne na lan? druh? auto (2), jedouc? do kopce. Auto, kter? sjelo dol?? (1), p??ep????hne lano t??et?mu auto (3) jedouc?mu do kopce a auto (2) zase vyt??hne nahoru. Atd. Mal?? rozd?l v nedostatku energie by se vyrovnal motorem jednoho z obou aut na lan? … To by se u??et??ilo nafty. V praxi tyhle n??pady ov??em nejsou p???li?? realizovateln?.

  Tv??j syst?m z “h??zen?m” lana na jedouc? vlak a vytahov??n?m z??va??m mne docela pobavil. Uji????uji t?, ?e jedouc? vlak by vyt??hnul nahoru nejen z??va??, ale i cel? n??dra?? … Jeho kinetick?? energie je obrovsk??. A odb?r elekt??iny rozj??d?j?c?ho se vlaku se poč?t?? ve stovk??ch kW a? megawattech, v z??vislosti na v??ze cel? soupravy, kter?? m???e m?t klidn? 2000 tun nebo v?ce, lokomotiva v???? cca 80 tun (jak kter??). Ale nic ve zl?m, jsi na dobr? cest? a je vid?t, ?e ti to p??l?.

 7. Jety on Únor 4th, 2011

  Ahoj Samovare, jsem r??d, ?e t? tenhle čl??nek pobavil :) Je fajn vid?t, ?e n?kdo sm????l? podobn? (viz. tv??j n??pad s n??klaď??ky). D?ky za koment????.