Jak jsme zalo?ili lok??ln? skupinu Greenpeace Pardubice

Plak??tek lok??ln? pobočky Greenpeace Pardubice (n??vrh)

Jak to vlastn? začalo?

Ji? zhruba rok sem tam nav??t?vuji sch??zky dobrovoln?k?? Greenpeace v Praze, kter? se pravideln? konaj? ka?d?? prvn? čtvrtek v m?s?ci v s?dle Greenpeace na Karl?n?.

Na jedn? z nich, na n?? jsme pom??hali zap?kat do f??li? fotky pro fotoblok??du radaru, jsem se se??el s Robertem a s Kl??rou a s pot???en?m zjistil, ?e jsou oba z Pardubic. Začali jsme se Jany, koordin??torky dobrovoln?k?? Greenpeace vypt??vat, jak?e je to s t?mi lok??ln?mi skupinami.

Na??e prvn? sch??zka

Slovo dalo slovo a  18.prosince jsme m?li prvn? sch??zku nov? vznikajic? lok??ln? skupiny Greenpeace Pardubice v Robertov? byt?. Na n? p??ijela Jana z Prahy a celkem se z??častnili i dal??? dobrovoln?ci, mj. dva Robertovi spolubydl?c?. Na sch??zce n??m Jana pustila n?jak?? videa o Greenpeace a popov?dala o tom, jak si p??edstavuje na??i spolupr??ci a jak? jsou mo?nosti pro činnost skupiny.

Co d?laj? lok??ln? skupiny?

Lok??ln? skupiny jsou mimo jin? prodlou?enou rukou centr??ly v Praze a pod?lej? se na aktu??ln?ch kampan?ch. ?lenov? po????daj? p??edn????ky na ??kol??ch, v čajovn??ch nebo v knihovn??ch, organizuj? infost??nky na r??zn??ch ekologicky zam???en??ch v??stav??ch a kulturn?ch akc?ch a tak pom??haj? zvy??ovat informovanost ve??ejnosti o aktu??ln?ch hrozb??ch pro ?ivotn? prost??ed?.

Nakonec prvn? sch??zky jsme se dohodli, co ud?l??me do p?????t?. J?? jsem sl?bil informovat o nov? skupin? na Internetu, co? t?mto čin?m :) a Robert p??isl?bil v??em odeslat grafick? n??vrhy na plak??tek, kter?? chceme zve??ejnit por??znu po Pardubic?ch a z?skat tak do skupiny je??t? n?jak? sp???zn?n? du??e. Pokud byste m?li sami z??jem se z??častnit, napi??te Jan? nebo m? a my p???padn? d??me v?d?t, kdy a kde je v Pardubic?ch dal??? sch??zka.

Va??e koment????e v?t??ny

Dnes jsem m?l chv?li času, kdy jsem nemusel p??ebalovat Matou??ka :) , tak jsem vytvo??il tak? sv??j n??vrh na plak??tek, kter?? je souč??st? tohoto čl??nku (klepnut?m na obr??zek se zobraz? v p??vodn? velikosti). Pokud v??s k n?mu n?co napadne, moc uv?t??m va??e n??m?ty na jeho zlep??en?.


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Greenpeace

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

7 Comments so far

 1. Robert on Leden 10th, 2009

  Hehe, super reklama :)

 2. Kuba on Červenec 16th, 2009

  Zdrav?m, cht?l bych se zeptat, zda va??e lok??ln? skupina st??le operuje a zda bych p???padn? mohl operovat s n? =) D?k za jakoukoli reakci. Kuba, HK

 3. Jety on Červenec 20th, 2009

  Ahoj Kubo, d?ky za dotaz, ano, jsme st??le aktivn?. Zrovna chyst??me sb?r podpis?? v Pardubic?ch a Hradci na petici pro z??chranu Horn?ho Ji??et?na (je ohro?en t??bou uhl?). Moc r??di t? uv?t??me do na??ich ??ad :)

  Z?tra budu v Hradci, tak bychom se mohli sej?t. Napi?? mi na skype j_t_zyth (pokud nem???? skype tak na pavel.jetensky[ZAVINAC].seznam.cz a m???em se domluvit kdy a kde)

 4. Anonymní on Listopad 6th, 2009

  kdy se zalo?ili pardubice

 5. Bad Credit Loans on Květen 4th, 2013

  whence hard…

  solid post my mom does this kidn of work BUT last post for tonight if someone can help me with some really good seo work or knows of a company please email me…

 6. cash out $50,000 worth on Listopad 28th, 2013

  Crying Child…

  I think there may perhaps be a couple duplicates, but an exceedingly handy listing! I’ve tweeted this. Quite a few thanks for sharing!…

 7. Perfect Crime…

  Best operate you have carried out, this site is really awesome with amazing info. Time is God’s technique for keeping anything from occurring without delay….