Post??ehy znepokojen?ho rodiče o očkov??n? mal??ch d?t?

S Lenkou jsme byli loni v srpnu na setk??n? lid?, kte??? se zaj?maj? o mo?n? negativn? ??činky očkov??n? na zdrav? mal??ch d?t?. Setk??n? bylo organizov??no spolkem Rozalio -sdru?en?m rodič?? za lep??? informovanost a svobodnou volbu v očkov??n?. Je-li jsme tam, proto?e jsme ji? v t? dob? oček??vali p???chod na??eho Matou??ka, kter?mu jsou nyn? čty??i t??dny.

S??m si mysl?m, ?e očkov??n? je v?c prosp???n??, kter?? vym?tila ??adu smrteln??ch a nebezpečn??ch chorob.  Ale dozv?d?l jsem se informace z??va?n?ho charakteru, o kter? bych se s v??mi v tomto čl??nku r??d pod?lil a kter? jsme se na setk??n? dozv?d?li. Tak? uv??d?m, jak tyhle v?domosti aplikujeme p??i očkov??n? na??eho miminka.

Je to pro m? slo?it? t?ma, proto?e jsem stejn? jako v?t??ina ostatn?ch rodič?? laik, tak?e moje n??zory mohou b??t značn? zkreslen?. V?ru r??d bych se na tohle zkoum??n? vyka??lal a d??v???oval odborn?k??m (l?ka????m), ale na z??kladn? nov??ch poznatk?? nabyt??ch v srpnu a p??i v?dom?, jak? existuj? tlaky z farmaceutick??ch firem, zji????uji, ?e zdrav? na??eho miminka vy?aduje pečliv?j??? p???stup.

Fakta o očkov??n?, o kter??ch jsem d???ve nev?d?l

Očkov??n? m???e zp??sobit trval? po??kozen? zdrav?

Nev?d?l jsem, ?e očkov??n? je značn?? n??por na imunitn? syst?m. Pokud je organismus v po????dku, bez probl?m?? se s očkov??n?m vyrovn??. Pokud se v??ak očkov??n? aplikuje v kojeneck?m v?ku nebo osob?, kter?? m?? imunitn? syst?m oslaben??, m???e očkov??n? zp??sobit značn? ??kody na zdrav?. Ty mohou b??t i trval?, zejm?na na centr??ln?m nervov?m syst?mu.

Viz. v????atek z čl??nku ??mrt? kojenc?? a batolat po hexavalentn? vakc?n? (??hexavakc?n??) na rozalio.cz:

V p???balov??ch let??c?ch hexavakc?n, resp. v podrobn?j???ch odborn??ch informac?ch pro l?ka??e a l?k??rn?ky se uv??d?j? jako vedlej??? ??činky (hexavakc?ny) ??ada p???znak??, po nich? m???e ??mrt? n??sledovat. Citujme zde aspo?? kr??tk?? v????atek:
??Centr??ln? a perifern? nervov?? syst?m:
Febriln? a afebriln? k??eče, encefalitida (z??n?t mozku), encefalopatie (chorobn? zm?ny na mozku) s akutn?m ed?mem (otokem z d??vodu hromad?n? tekutiny), koulen? očima, syndrom Guillain-Barr?e (stup??uj?c? se ochrnut?), svalov?? hypotonie (slabost sval??), neuritida (z??n?t nerv?? s r??zn??mi p???znaky).?

Na setk??n? hovo??ili maminky z vlastn? zku??enosti. V?t??inou hovo??ili o tom, ?e po očkov??n? jejich mal?ho potomka do??lo k v??razn? zm?n? v chov??n? a pro??v??n? k hor???mu. Snad nejv?c ??okuj?c? p???pad byl ten, kdy čty??let?? chlapeček se stal hyperaktivn?m a tloukl hlavou o zeď a ptal se maminky dokola “Proč u? to nen? jako d???v, mami?” Mezi dal??? pot??e maminky zmi??ovaly v??edy v oblasti podpa?? (z??ejm? zdu??en? lymfatick? uzliny?) a zv????enou teplotu.

Zkuste zagooglovat o dal???ch zku??enostech rodič?? (samoz??ejm? pravdivost informac? nelze zaručit, posouzen? nech??m na ka?d?m). Nap??. z diskuze k čl??nku Hexavakc?na aneb Co t? nezabije… na rodina.cz cituji u?ivatele Tilasmi:
“My jsem bohu?el m?li n?co podobn?ho p??i naočkov??n? ??etrnou vakc?nou. Reakce byla ale mnohem masivn?j???, trvala t??i t??dny, dcera p??estala ??pln? j?st napuchla, ??patn? d??chala – no hr??za… a kdyby nebylo homeopatie, tak nev?m. Poda??ilo se n??m alespo?? prosadit zm?nu vakc?ny a odlo?en? očkov??n? a? bude m?t mal?? rok.

V??robci očkovac?ch l??tek maj? povinnost vypracovat klinick? hodnocen?

Klinick?? hodnocen? se prov??d? u v??ech origin??ln?ch l?čiv??ch p???pravk??, tedy i u očkovac?ch l??tek. Definice klinick??ch studi? je d??na z??konem 378/2007 Sb. o l?čivech a vyhl????kou 226/2008 Sb. Na na??ich webov??ch str??nk??ch najdete datab??zi klinick??ch studi?. Informace najdete tak? na na??em informačn?m port??lu www.leky.sukl.cz. (Mgr. Petra Ke??kov??, St??tn? zdravotn? ??stav kontroly l?čiv)

Pozn.: Na www.leky.sukl.cz ve vyhled??v??n? l?k?? jsem nalezl informace o v??ech vakc?n??ch, kter? jsou v Povinnem očkovac?m kalend????i. U l??tek s registrac? zač?naj?c? EU byli k dispozice i studie ??činnosti na str??nk??ch Evropsk? l?kov? agentury EMEA, u ostatn?ch l??tek jsem v??ak na??el jen p???balov?? informačn? let??k a Souhrn ??daj?? o p???pravku.

Hexavakc?na nen? v??born?? n??pad, ale zmno?en? riziko

D???ve se očkovalo nar??z v?dy maxim??ln? proti jedn? nemoci. Hexavakc?na je modern? vyn??lez, kdy v jedn? injekci je očkov??n? proti kombinaci 6ti nemoc?. Probl?m je v tom, ?e se t?l?čko mus? vypo????dat s v?ce očkovac?mi l??tkami najednou.

Spekulace: Nab?z? se vysv?tlen?, ?e st??le v?ce a v?ce farmaceutick??ch firem se sna?ilo dostat se svoj? očkovac? l??tkou na seznam povinn?ho očkov??n? (jedn?? se o zaručen?? zdroj pen?z), a? by celkov?? počet očkov??n? po jednom znamenal neust??l? n??v??t?vy rodič?? u doktorky. Proto hexavakc?na mohla b??t ??e??en?m, jak u??et??it rodiče čast??ch n??v??t?v a z??rove?? p??ibrat dal??? očkovac? l??tky do povinn?ho kalend????e. Samoz??ejm? na ??kor d?t?.

Viz. nap??. zku??enosti maminky s hexavakc?nou, kdy holčička zvracela a m?la zv????enou teplotu – Hexavakc?na aneb Co t? nezabije… na rodina.cz

Očkovan? d?t? nezaručuje 100% jistotu nenaka?en? proti nemoci

??sp???nost proočkov??n? nen? stoprocentn?, pro n?kter? nemoce se ud??v??, ?e pouze sni?uj? mo?nost n??kazi nemoc?, proti n?? je očkov??n? určeno (nap??. u komerčn?ch vakc?n ch??ipky je ochrana 70% – 90% – zdroj T??in??ctka č. rozhlas na t?ma očkov??n?). Pokud d?t? nemoc chyt? i navzdory očkov??n?, m???e v??ak m?t lehč? pr??b?h ne? d?t? neočkovan?. Tak? ochrana proti nemoci je nejsiln?j??? po očkov??n? a s postupuj?c?mi roky kles??. Nap??. u TBC zcela vymiz? po 15 letech. U n?kter??ch nemoc? očkovac? l??tka funguje jen proti n?kter??m form??m (mutac?m) nemoci.

 V N?mecku vznikl spolek trvale po??kozen??ch očkov??n?m

Tento spolek sdru?uje lidi, kte??? byli po??kozeni očkov??n?m, kter? jsou v N?mecku povinn?. Ji? n?kolik soudn?ch spor?? bylo rozhodnuto ve prosp?ch t?chto lid? a ti vysoudili od??kodn?n? na st??tu, kter?? v??em očkov??n? na??izuje.

Jak p??istupovat k očkov??n? vlastn?ho d?t?te?

Jsou rodiče, kte??? sv? d?ti odm?taj? očkovat ??pln?. Mezi n? mi pat??it nebudeme, ale budeme dodr?ovat n??sleduj?c? pravidla:

 1. Očkovat d?t? v co nejstar???m v?ku (kdy m?? ji? co nejl?pe vyvinut?? imunitn? syst?m).
  Z tohoto d??vodu jsme jednoznačn? odm?tli očkov??n? v porodnici na TBC. Co je to za n??pad podrobit čerstv? narozen? miminko takov?muto ??oku! Z??kon umo???uje odlo?it očkov??n? a? na ??est?? t??den, čeho? vyu?ijem.
  Aktualizace 21.8.2010: Jak upozornila Jany v koment????i, očkov??n? proti TBC je ji? mo?n? d?lat a? ve dvou letech a je mo?n?, ?e v bl?zk? budoucnosti u? nebude povinn?. D?ky Jany :)
  Detailn? a erudovan? informace o očkov??n? proti TBC viz. čl??nek Prečo (ne)očkova?? proti TBC v p?rodnici
 2. P??ed jak??mkoliv očkov??n?m se ujistit, ?e je d?t? nejen fyzicky, ale i psychicky naprosto v pohod?.
 3. Po očkov??n? pečliv? sledovat reakce imunitn?ho syst?mu d?t?te. Jak poradil jeden homeopat, pokud t?l?čko zareaguje teplotou nebo jin??m zp??sobem, kter?? neohro?uje ?ivot d?t?te, nechat reakci pln? prob?hnout, pokud mo?no do procesu nezasahovat a nechat t?lo vypo????dat se se situac?.
 4. Neočkovat proti nemocem, kter? nejsou souč??st? povinn?ho očkovac?ho kalend????e a kter? jsou “dobrovoln?” a “to nejlep??? pro va??e d?t?”.
 5. Vyhnout se hexavakc?n? a pokud to p??jde, rad?ji nav??t?vit l?ka??e v?ckr??t, ale očkovat v?dy pouze proti jedn? nemoci najednou.
 6. Neočkovat proti ?loutence typu B (co? je souč??st hexavakc?ny) do 12 let v?ku. Tato nemoc se nach??z? ve v??ech t?ln?ch tekutin??ch, ale hlavn? se p??en????? krv? nebo sexu??ln?m stykem a očkov??n? je tedy pro mal? d?t? nepot??ebn?. Je v??ak t??eba d??t pozor na sd?len? hygienick??ch pot??eb (nap??. zubn? kart??čky), proto?e na nich m???e ulp?t by?? i mikroskopick? mno?stv? krve a doj?t tak k n??kaze (d?ky Kate??in? za up??es??uj?c? koment????).

Pod?kov??n?

Na z??v?r bych cht?l moc pod?kovat člen??m sdru?en? Rozalio, za mo?nost sej?t se s ostatn?mi rodiči a poslechnout si ??adu p??edn????ek na t?ma očkov??n?. Jsem r??d, ?e snad se vyvarujeme nejhor???ho a d?ky lep??? informovanosti v????m, ?e pro na??e d?t? učin?me ta nejlep??? rozhodnut?. Budu r??d, pokud se s ostatn?mi pod?l?te o svoje zku??enosti nebo n??zory v diskuzi pod čl??nkem.

Odkazy


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Probl?my s očkov??n?m

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

16 Comments so far

 1. Kate??ina on Leden 5th, 2009

  Ahoj, ned?? mi to a reaguj?. Z??sadn? nesouhlas?m s t?m, co je v čl??nku pops??no. M??m dv? d?ti a tak? velmi p??em????l?m nad v???m, čemu sv? d?ti vystavuji. Jsem matka, co si p??ečte kde co, ale mysl?m, ?e to nejd??le?it?j??? je, neztratit svou hlavu a p??em????let o tom v??em dohromady, nevytrh??vat v?ci z kontextu, p??em????let o d?t?ti ne jen o sv?m u?itku. Ka?d? – KA??D?? očkov??n? se d?l?? POUZE tehdy, je-li d?t? či dosp?l?? ZCELA v po????dku. L?ka?? v?dy vy??et??uje a teprve potom očkuje. D?l??-li to o??et??uj?c? l?ka?? Va??eho mr??ouse jinak, najd?te si lep???ho l?ka??e. Imunitn? syst?m se buduje pr??b??n? a posiluje ho i očkov??n? i setk??n? se s infekc?, chorobou, n??kazou. Co se t??k?? horečky, teploty. Teplota do 38°C by se sr???et nem?la nikdy nebo?? nikdy nev???, k čemu ta teplota pat???. Sraz???-li teplotu nemus??? p??ij?t na p???činu nemoci a zle se Ti to jednou vr??t?. M??-li t?lo teplotu 38°C a v?ce, zač?n?? startovat obrann?? syst?m a t?lo si zač?n?? vytv????et protil??tky, co? je nesm?rn? d??le?it? pro pozd?j??? setk??n? se se stejnou n??kazou. Nem???u ani souhlasit s nevhodnost? hexavakc?ny. Zdrav?mu d?t?ti neubl???. Mysl?m, ?e chodit n?kolikr??t na očkov??n? se zdrav??m d?t?tem jen proto, ?e n?kdo n?kdy napsal (mimochodem jist? byl z n?jak? farmeceutick? firmy, kter?? zrovna tuto hexavakc?nu na trh nedod??v??) mi p??ijde postaven? na hlavu. Rozhoduje?? o d?t?ti, kter? se nem???e br??nit Tv?mu chov??n?. Vystavuje?? ho n?kolikan??sobn? vy????? psychick? i fyzick? z??t??i spojen? s očkov??n?m. Bylo by to p???jemn? Tob?? A to jsi u? dosp?l?? a ledacos vydr????. A je??t? n?co k t? zmi??ovan? ?loutence. Ta se p??en????? nap???klad i slinama, tak?e jednoho kr??sn?ho dne pojede Tv? d?t? na ??kolku v p???rod?, na n??v??t?vu, kamkoliv. Tam si JEN p??jč? zubn? kart??ček, proto?e zrovna sv??j zapomene doma (je dob??e vychovan? a tak v?, ?e bez vyči??t?n??ch zub?? to nejde). Kde m???? jistotu, ?e se nenakaz?? Dokud bude?? m?t stoprocentn? p??ehled o čase d?t?te, uhl?dat se to d??. N??stupem ??kolky u? v??ak tuto v??sadu nav?dy ztrat??? a kde bude?? br??t pak jistotu, ?e je Tv? d?t? zdrav????e nem?? t??eba ?loutenku, kter?? m???e m?t celo?ivotn? n??sledky? A to t??eba jen a jen proto, ?e jsi necht?l nechat sv? d?t? očkovat? A co t??eba zahozen?? jehla od fe????k?? v p?skovi??ti, na tr??vn?k??, v lese, na h??i??ti? Ani se nemus??? dozv?d?t, ?e se Tv? d?t? o n?co p?chlo, zranilo. A co pak???

 2. Jety on Leden 5th, 2009

  Dobr?? den Kate??ino, d?ky za koment????. Mysl?m, ?e se shodneme v tom, ?e n??m ob?ma na zdrav? vlastn?ch d?t? velmi z??le??. S tou horečkou tak? souhlas?m, taky bych ji nesr???el l?ky a nechal reakci prob?hnout (jak to uv??d? čl??nek). Ohledn? očkov??n? proti ?loutence, v hexavakc?n? se jedn?? o ?loutenku typu B, kter?? se nep??en????? slinami, ale krv?. Oslint??n?m kamar??dova kart??čku by se d?t? mohlo nakazit typem A, kter?? ale v hexavakc?n? nen?. Samoz??ejm? se m???e st??t, ?e se d?t? nakaz? od zahozen? jehly, toho rizika se boj?m, ale boj?m se ho m???, ne? n??sledk?? hexavakc?ny a proto jsem se rozhodl takto. Je to ka?d?ho volba i ka?d?ho zodpov?dnost a n??sledky si poneseme s d?t?tem sami.
  Je pravda, ?e v?ce n??v??t?vami u l?ka??ky p??i rozlo?en? očkov??n? na v?ce samostatn??ch d??vek bude pro d?t? v?t??? psychick?? stres (z toho se ale d?t? vysp?), ale fyzick?? stres bude pr??v? ni???? kv??li tomu, ?e nebude čelit ??oku n?kolika (by?? umrtven??ch) očkovac?ch l??tek nar??z.

 3. Kate??ina on Leden 7th, 2009

  ??loutenta typu B se skutečn? p??en????? i slinami(tedy i zmi??ovan??m zubn?m kart??čkem).V?ce na http://www.vseozloutence.cz.Kate??ina

 4. Jety on Leden 7th, 2009

  D?ky za opravu a odkaz Kate??ino, m??te pravdu, je skutečn? mo?n? se nakazit kart??čkem. Opravil jsem text čl??nku. T?? viz. http://www.szu.cz/tema/prevence/hepatititdy-zloutenky, kde se uv??d?:
  Virus byl nalezen t?m??? ve v??ech t?ln?ch tekutin??ch, ale pro p??enos infekce m?? nejv?t??? v??znam krev, d??le sperma a po??evn? v??m???ek (sekret).
  … a …
  V p??enosu n??kazy se uplat??uj? i společn? u??van? holic? strojky, zubn? kart??čky a v??echny p??edm?ty, na nich? m???e ulp?t i mikroskopick? mno?stv? krve.

 5. Jety on Leden 9th, 2009

  Opravil a doplnil jsem informaci o tom, ?e v??robci MAJ? povinnost klinick?ho hodnocen? pro očkovac? l??tky.

 6. [...] Na serveru mojetehotenstvi.cz byl dne 28. ??nora 2009 publikov??n čl??nek Kolaps 4 m?s?čn?ho d?tka, kter?? se odkazoval na m??j čl??nek Post??ehy znepokojen?ho rodiče o očkov??n? mal??ch d?t?. [...]

 7. [...] v mnoh?m jsou doporučen? nachlup stejn? se z??v?ry, kter? jsem si pro sebe ud?lal v čl??nku Post??ehy znepokojen?ho rodiče o očkov??n? mal??ch d?t?. Znamen?? to pro mne pozitivn? zp?tnou vazbu, ?e cesta, kterou jsme pro očkov??n? na??eho [...]

 8. Jety on Červenec 20th, 2009

  Miroslav Stibor mi poslal odkaz na nov?? blog o praseč? ch??ipce. Blog by m?l p??in????et v če??tin? informace, jim? hlavn? m?dia nev?nuj? tolik pozornosti a d??le zva?ovat serv?rovan? informace a hledat pravdu.
  Blog najdete na http://praseci-chripka.blogspot.com/2009/07/ockovani-rizika.html.

 9. Eva F. on Září 27th, 2009

  Jety, p??i??la jsem v??s podpo??it ve va??em sm????len?. Jsem sice maminkou, kter?? k informac?m, t??kaj?ch se negativ očkov??n? p??i??la a? potom, co m?? dcera pro??la kompletn? z??kladn?m očkov??n?m, ale p??esto jsem dosp?la ke zm?n? n??zoru.

  Mrz? mne , ?e zde v ?R je nastavena takov?? politika, ?e my rodiče jsme p??esv?dčov??ni o naprost? ne??kodlivosti vakc?n a donuceni spol?hat se na l?ka??e, neb n??m to p??ikazuje z??kon.

  Jen men??? ??prava ve va??ich informac?ch. Na ??adu nemoc?, kter? jsou obsa?eny v povinn?m očkovac?m kalend????i, neexistuj? monovakc?ny. S monovakc?nou se setk??te pouze v p???pad? TBC, tj. BCG vakc?na, Tetanu a ?loutenky typu B. Ostatn? vakc?ny jsou rekonbinac? t??? nemoc? najednou viz. MMR vakc?na proti sp??lničk??m, zard?nk??m a p???u??nic?m. Nebo vakc?na, kter?? zahrnuje z????krt, tetanus a čern?? ka??el. Tud?? a? tak na v??b?r nen?.

  Zm?ny , t?m mysl?m pozitivn?, prob?hly a prob?haj? v p???pad? BCG vakc?ny. Odklad nemus?te situovat jen po ??est?m t??dnu ?ivota d?t?te, ale a? do p??l roku ?ivota d?t?te. Viz tento odkaz http://www.pneumologie.cz/.
  Nehled? na to, ?e v??eobecn? se zač?n?? ve??ejn? hovo??it o tom, ?e BCG vakc?na bude zru??ena ??pln?, proto?e v?dci do??li k z??v?ru, ?e ochrana touto vakc?nou nen? takov??, jak?? by m?la b??t. D??kazem toho je i to, ?e bylo zru??eno p??eočkov??n? v 11 letech d?t?te. Je ji? dobrovoln?.

  Co se t??k?? Hexavakc?ny, tak po tom, co jsem m?la mo?nost si prostudovat a p??eč?st, tak mi jej? zaveden? p??ipad?? sp???e jako marketingov?? tah, kter?? je postaven na soucitu rodič??, kte??? uv???? tomu, ?e d?t? ??patn? sn????ej? vpich, ale u? jsou nuceni nemyslet na to, co se s d?tsk??m organismem d?je v moment?, kdy je nucen poprat se se ??esti nemocemi najednou.
  Souhlas?m s v??mi v tom, ?e to co si d?t? psychicky odnese z ordinace je to nejmen??? zlo, kter? se mu v dan?? moment d?je. Sami l?ka??i ve sv??ch studi?ch potvrzuj?, ?e nen? vyloučeno, ?e organizmus d?t?te nemus? po vakcinaci m?t dostatečnou imunitn? odpov?ď na v??echny infikovan? nemoci a proti n?kter??m si nevybuduje um?lou imunitu naplno. Ono postupn? očkov??n? m?lo sv??j ??čel, kter?? se samoz??ejm? t?mto marketingov??m tahem smazal a upadl v zapomn?n?.

  J?? sama jsem v současn? dob? hodn? velk??m skeptikem a p??em????l?m sama nad sebou a hlavn? nad svou dcerou, jakou genetickou z??t?? jsem j? t?mto p??edala do budoucna.
  Utopick??m p????n?m je, p??esunout povinnost očkovat ze z??kona, do ??rovn? dobrovoln?, kdy rodiče na z??klad? odborn??ch a ??pln??ch informac? mohou sami rozhodnout o tom, zda očkovat či ne, jak je tomu v mnoha vysp?l??ch st??tech EU.
  Vroucn??m p???n?m je, aby mi bylo dovoleno u dal???ho d?t?te posunout očkov??n? a? na druh?? či t??et? rok ?ivota d?t?te. Kdy je mo?n? prov?st plnohodnotn? testy na imunitu d?t?te a t?m prok??zat, ?e je schopno z??t?? očkov??n? un?st a i tehdy se moci rozhodnout, proti kter? z nemoc? je to opravdu nutn?.

  Nev?m, n?komu mo?n??, m? tedy nep??ipad?? ko??er, ?e d?t? v prvn?ch dvou letech ?ivota je nuceno vytv????et si imunitu v??či 10-12 nemocem, a p??i tom s v?t??inou z nich m?? n?zkou pravd?podobnost onemocn?t. D?tsk?? imunitn? syst?m dost??v?? povel se proti t?mto nemocem br??nit a neust??le z??st??vat v pohotovosti. U n?kter??ch nemoc? doch??z? k p??eočkov??n?, proto?e jejich poločas rozpadu ??činku je situov??n na 5, 10, 15 let. Bohu?el n?kter? d?ti nedostanou do v?nku silnou imunitu a proto?e jsou zat??eny ji? tvorbou protil??tek proti t?mto nemocem, tak nedok???? zvl??dat b??n? infekce nebo jsou lehce napadnuteln? nov??mi nemocemi, kter??m by t??eba hypoteticky ??ečeno jinak odolali.

  Z??v?rem, ???dn? očkov??n? nep??inese do?ivotn? imunitu. Jedn?? se toti? o imunitu um?lou … z?skanou. Zast??v??m n??zor, ?e d?tsk? nemoci by se m?li prod?lat v d?tstv?, proto?e d?tsk?? organizmus v kombinaci s dne??n? vysp?lou l?ka??skou p?č?, dok???e nemoc ve zdrav? p??ekonat a z?skat si u v?t??iny z t?chto nemoc? do?ivotn? p??irozenou imunitu.
  Ne???k??m, ?e očkov??n? je zcela ??patn?, ale je komercionalizov??no a dost??v?? se do ??rovn? velmi v??nostn?ho obchodu, kdy nen? br??na v potaz individualita imunitn?ho syst?mu d?t?te, jako jednotlivce, ale bagatelizov??na a mnohdy bezmy??lenkovit? aplikov??na , bez ohledu na n??sledky.

  K jedn? z pisatelek. Ne v??ichni l?ka??i jsou uv?dom?l? a ne v??ichni disponuj? dostatečn??mi informacemi o dan??ch vakcinačn?ch l??tk??ch. Kdyby jste se ptala do podrobna, vid?la by jste, kolik toho v???? pediatr nev?. Do novorozence zkr??tka nevid?te a pokud odborn?? ve??ejnost tvrd?, ?e nen? mo?n? novorozenci otestovat funkčnost imunitn?ho syst?mu, tak ani v???? pediatr to v?d?t nebude neb čerp?? jen z tabulek a statistick??ch dat. Jen?e va??e d?t? nen? tabulka ani statistika.
  Jedin??, kdo dok???e se erudovan? vyj??d??it i imunit? va??eho d?t?te jsou l?ka??i a v?dci v Imunologick?m centru v Praze :-)

 10. Deracles on Říjen 22nd, 2009

  http://www.mustwatch.cz/film/anita-petek-dimmer-ockovani-impflugen/
  Jde jen o to, čemu chcete v???it. J?? u? bych se nenechal očkovat proti ničemu a d?t? u? v??bec ne…

 11. Jety on Listopad 4th, 2009

  Zdrav?m Deracla, d?kuji za tu p??edn????ku. I kdy? trv?? hodinu a čtvrt, určit? stoj? za ten čas. A? budu m?t chvilku, zkus?m vyp?chnout hlavn? body do samostatn?ho čl??nku.

 12. jany on Srpen 9th, 2010

  ahoj, p??id??v??m sv??j n??zor, i kdy? u? je to v?c jak p??l roku od posledn? diskuze. Chci jen poznamenat, ?e nen? nutn? očkovat d?t? proti TBC do 6 t??dn??, jak je v čl??nku ps??no a odkazov??no na z??kon. Kdy? si zavol??te na plicn? odd?len?, kter? m?? očkov??n? na starosti (tzn. neprov??d? to pediatr), ??eknou v??m, ?e m??te p??ij?t a? kolem 2 roku v?ku d?t?te, a? po z??kladn?m očkov??n?. Pln? souhlas?m s t?m, ?e očkovat 4 denn? d?t? je opravdu velk?? blbost a neohleduplnost. L?ka??i na plicn?m byli mnohem v?ce v pohod? ne? prim????ka v porodnici. A je??t? jedna d??le?it?? v?c: Mezi jak??mkoli očkov??n?m a TBC mus? b??t odstup aspo?? 4 m?s?ce, aby nedo??lo k vedlej???m ??čink??m. Mimochodem, povinn? očkov??n? TBC bude nejsp??? v tomto roce zru??eno, a to pouze d?ky kauze, kdy rodiče necht?li d??t očkovat sv? d?t? proti TBC a st??t jim cht?l d??t pokutu. Vyhr??li to u ??stavn?ho soudu. St??t v??m toti? d?? povinnost očkov??n?, ale kdy? m?? n?st odpov?dnost za to, ?e se z d?t?te stal mrz??k d?ky očkov??n?, tak u? to nen? jeho z??le?itost. Nedovol??te se pak k nikomu.

 13. Jety on Srpen 21st, 2010

  Ahoj Jany, d?kuji za aktualizovan? informace o TBC, doplnil jsem je do čl??nku. O t? kauze, kde rodiče, kte??? TBC neočkovali, to vyhr??li u soudu, jsem nev?d?l. Ud?lalo mi to radost.

 14. Mina on Srpen 1st, 2011

  Begun, the great itnneret education has.

 15. estate marketing real seminar on Březen 29th, 2012

  Awesome website…

  [...]the time to read or visit the content or sites we have linked to below the[...]??…

 16. playda on Duben 17th, 2013