Chcete se taky st??t Lunoschodem?

Lenochod (zdroj obr??zku http://img5.travelblog.org)Po dobu jednoho n??sleduj?c?ho m?s?ce (Luny), tj. poč?naje okam?ikem publikov??n? tohoto čl??nku, a? do večera 25.5. 2008 se stanu Lunoschodem.

Co d?l?? Lunoschod?

Nam?sto je?d?n? v??tahem budu chodit v??ude po schodech. Abych zjistil, kolik elekt??iny t?m m???u u??et??it. A taky abych vyu?il svoje zdrav? nohy, kter? mi slou?? dob??e, ale kter? se v kancel????i moc nezapot?.

Poka?d?, kdy? vyjdu schody, ud?l??m si č??rku na pap?r, kter?? si nech??m s tu?kou pov???en?? u vchodov??ch dv????. Pokud p??ece jen pojedu v??tahem (nap??. s t??denn?m n??kupem, kter?? voz?m na k??rce, nebo s kompostem, kter?? voz?me z balk??nu do lesa), tak? si to poznamen??m i s d??vodem j?zdy.

 • Bydl?m v 9. pat??e
 • Pracuju v p???zem?
 • Občas nav??t?v?m rodiče v 5. pat??e
 • Občas jedu do Prahy do s?dla moj? firmy v 13. pat??e

V koment?????ch pod čl??nkem budu pr??b??n? informovat, jak to jde ;) .

Klub Lunoschod??

P??idejte se taky do klubu Lunoschod??. Pokud se tak rozhodnete, tak:

 1. Do koment????e pod čl??nkem p??esn? uveďte konečn? datum. M???ete napsat i odkud jste.
  Pozn.: Je mo?n?, ?e se v???? koment???? hned nezobraz? (kv??li spamov?mu filtru), tak pros?m vyčkejte do druh?ho dne.
 2. Po danou dobu (jeden m?s?c) choďte po schodech (v?dy kdy? to bude mo?n?) a d?lejte si pozn??mky. Pokud z n?jak?ho d??vodu pojedete v??tahem, napi??te si, proč to ne??lo po schodech.
 3. Na konci mi po??lete statistiky
  1. Kolik pater jste u??li p???ky nahoru
  2. Kolik pater jste u??li p???ky dol?? (pro n?koho se m???e li??it)
  3. Kolikr??t jste jeli v??tahem a proč

  Pozn.: Pokud chod?te po schodech i v dom?, kde v??tah nen?, pros?m nezahrnujte to do statistik pro ??sporu energie. Uv?st to m???ete jako extra č?slo a j?? to zahrnu do toho v??stupu na Mont Everest.

J?? to pak vyhodnot?m a společn? v??sledky zve??ejn?m (včetn? toho kolik procent z Mont Everestu jsme vy??l??pli). Dohromady určit? u??et???me spoustu energie :-) .

V????m, ?e č?m v?c n??s bude, t?m budeme m?t v??ichni v?t??? radost. Tak hur?? do toho!

Kolik energie spot??ebuje v??tah?

K z??v?rečn?mu shrnut? budu pot??ebovat zjistit, kolik energie pot??ebuje v??tah na to, aby vyvezl jednu osobu o jedno patro. Pokud by to n?kdo v?d?l nebo dok??zal spoč?tat nebo zm???it, pros?m dejte mi to do koment????e pod čl??nek, d?ky moc.

Aktualizace 20.5. po 24 dnech

V klubu jsem j?? a Lenka, celkem jsme vy??lapali 446 poschod? (poč?t??m jen nahoru), tj. 1304.5 metr??. To je celkem 14.7% z v????ky Mount Everestu. V?ce viz graf v??stupu:

Klub Lunoschod?? - Historie v??stupu na Mount Everest


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Aktivismus

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

21 Comments so far

 1. L???a on Duben 26th, 2008

  Budu chodit nahoru do schod??, ale jen kdy? neponesu n??kup a nebo nebudu moc ucabrcan??, ju?
  A limit si d??vam jak jen to p??jde a nebudu zapom?nat – do 140 tepov? frekvence. M? konečn? datum je 26. kv?tna r??no. Jsem z Pardubic, Polabin.

 2. Jety on Duben 27th, 2008

  Z??pisn?k Lunoschoda, konec 2. dne: Tak hur??, zat?m ani jednou v??tahem, po schodech nahoru p?tkr??t, celkem 45 poschod?. Jen jendou jsem si v??tah p??ivolal, ale včas jsem se zarazil a nenastoupil :-) . Dnes jsem zase pot??eboval p??ifouknout kolo a tak nam?sto p??esunu kola z kol??rny do bytu jsem p??esunul pumpičku z bytu do kol??rny.

 3. JJJ on Duben 28th, 2008

  To? jdu do toho, abych T? podpo??il ve Tv? snaze, mil?? brat???čku, taky. Konečn? datum – 28.5.
  Jen dv? ot??zky:
  1. Co kdy? jdu dol??? To u??et???m p??ece energii rovn??. M??m si to tedy taky zaznamen??vat?
  2. Co kdy? chod?m po schodech v dom?, kde nen? v??tah? Tam zase naopak ???dnou elektrickou energii neu??et???m. Ps??t i to?
  3. Pokud jedu v??tahem s??m, energie vynalo?en?? na 1 osobu a 1 patro, je mnohem v?t???, ne? kdy? n??s jede 10. Tak?e kdy? u? budete muset v??tahem, počkejte, a? se u v??tahu nashrom???d? maxim??ln? počet lid?, kter?? odpov?d?? nosnosti. Kdy? V??s bude m??lo, m???ete p???padn? p???choz? tak? p??esv?dčovat, a?? s V??mi je??t? chv?li počkaj?, ?e n?kdo je??t? určit? za chv?li p??ibude;-))

 4. JJJ on Duben 28th, 2008

  Jinak do t?to chv?le (tedy od dne??n?ho r??na):
  5 pater dol??, 2 nahoru, v??tah jsem nepou?il, neb jsem se se ???dn??m ani nepotkal.

 5. Jety on Duben 28th, 2008

  Hur??, v?t??m t? Hanes (JJJ) do klubu Lunoschod??… D?ky za dotazy, odpov?di jsem doplnil p???mo do čl??nku.
  S p??emlouv??n?m lid? aby se shlukovali je to super n??pad ;)

 6. Jety on Květen 20th, 2008

  Aktu??ln? v??sledky: V klubu jsem j?? a Lenka, celkem jsme vy??lapali 446 poschod? (poč?t??m jen nahoru), tj. 1304.5 metr??. To je celkem 14.7% z v????ky Mount Everestu. V?ce viz graf v??stupu na konci čl??nku.

 7. ??????a on Květen 21st, 2008

  Ahoj Jety, p??esto?e m? se, na rozd?l o Tebe, nohy zapot? i v kancel????i, tak jsem to taky zkusil. Pro zač??tek jednodu????? variantu sm?rem dol??. Bohu?el na schodech v pr??ci bylo n?co vylito, tak?e jsem po tom uklouzl. Narazil jsem si kostrč, tak?e asi p??r dn? nebudu moct do pr??ce. Spadl mi notebook a jak jsem se ho sna?il zachytit, propadl pod z??bradl?m, spadl o patro n?? a je na ??rot. Pln?? sklenička s rajčatov??m d?usem spadla taky a jist? tu?????, co ud?lala na b?l? st?n?. Nejsem si jist, kolik elekt??iny jsem touto akc? u??et??il, ale mysl???, ?e m??m v Tv?m experimentu pokračovat?

 8. Jety on Květen 21st, 2008

  Ahoj ?t???o :) , t?m, ?e se ti rozbil notebook, tak u? nebude d??le spot??ebov??vat elekt??inu (ne??kuli taky proto, ?e z??stane?? s tou kostrč? n?jakou dobu doma).

  Moh sis je??t? zlomil nohu, tak by ta ??spora mohla bejt je??t? v?t???!

  A teď v???n?, kdybys n??hodou n?kdy ty schody nahoru vy??el, tak po??li kolikr??t, p??id??m t? do grafu…

 9. Jety on Červen 4th, 2008

  Aktu??ln? v??sledky: V klubu jsem j?? a Lenka jeden m?s?c a jeden t??den, celkem jsme vy??lapali 603 poschod? (poč?t??m jen nahoru), tj. 2147 metr??. To je celkem 24.2% z v????ky Mount Everestu. V?ce viz graf v??stupu na konci čl??nku.

  V??tahem u? jsem bohu?el jel, a to t??ikr??t:
  * U rodič?? jsem se zakecal s ta??kou a svezl se s n?m nahoru (5p)
  * U kamar??da jsem se zakecal a vyjel s n?m v jeho dom? nahoru (9p)
  * Po pit? v?nka kolem p??lnoci jsem s kamar??dem sjel dol?? (9p)
  * V pr??ci jsem poj?zdn?? stoleček vezl dol?? (byl moc t??k?? na schody)

  Zjistil jsem nicm?n?, ?e v naprost? v?t??in? p???pad?? se d?? j?t po schodech. Kdy? jsem opravoval kolo, nam?sto abych si ho dovezl nahoru k bytu, se??el jsem po schodech s n????ad?m.
  Men??? n??kupy jsem nosil i tak poschodech, vzpom?naje na horsk? ??erpy, kte??? to taky zvl??dnou. Po schodech jsem nesl tahac? harmoniku, kytaru, kost??m na vystoupen?, kolo atp.

 10. Jetyho blog » Ztracen? br??le on Červen 10th, 2008

  [...] – po cest? od hospody dom??, v tr??v?, na chodn?ku, na schodech v panel??ku (nebo?? chod?m jako spr??vn?? lunoschod po schodech), nikde nic. Objednal jsme si tedy nov? br??le za nemalou č??stku. Jen tak tak, ?e [...]

 11. Jety on Červen 26th, 2008

  Z??pisn?k Lunoschoda, konec 61. dne
  S Lenkou jsme celkem vy??lapali 1010 poschod? (poč?t??m jen nahoru), tj. 3348.52 metr??. To je celkem 37.8% z v????ky Mount Everestu. V?ce viz graf v??stupu na konci čl??nku.

  V??tahem jsem op?t jel:
  * S plnou k??rkou, v n?? jsme zapojenou za kolem p??ivezli n??kup, nahoru (9p)
  * S k??ehk??mi svatebn?mi dorty nahoru a druh?? den dol?? (9p)
  * S k??rkou plnou svatebn?ch dar?? nahoru – b?hem dvou dn?? dvakr??t (9p)
  * Tohle ??ter?? m? vytahovali vodu z kolena (zran?nou kotrmelcem na beton? :P ) a nohu nesm?m 14 dn? nam??hat. Zjistil jsem, ?e m???u stoupat s pou?it?m z??bradl? a se zat??ov??n?m jen lev? nohy. Trv?? to o dost d??l, tak?e dnes jsem jel v??tahem do 13 patra (a dol??), abych stihl po ob?d? napl??novanou sch??zku. R??no jsem ale v pohod? do 13tky vy??apkal po schodech.

 12. Jety on Červenec 27th, 2008

  Zpr??va z v??stupu – jsme za p??lkou! Celkem vy??l??pnuto 5018.58 m, tj. 56.72%.

  V?dy m? pot????, kdy? se sem tam ke m? p??id??te, t??eba kolega Honza Klamta se mnou ??apal 13 pater ve firm? v Praze nebo Sejček, kter?? je od p???rody l?n?? tvor, dnes u n??s doma 9 pater (i dol?? :) ).

  V??tahem jsem jel 1x, s k??rkou plnou n??kupu z Kauflandu.

 13. Jety on Září 2nd, 2008

  Konec 119. dne – s Lenkou jsme v 3/4 v??stupu na Mt Everest!
  Celkem vy??l??pnuto 6829.98
  Procent dosa?eno 77.19%
  Celkem pater 2127
  Pou?il jsem 3x v??tah, v?dy 9 pater a v?dy s k??rkou (jednou plnou kompostu, kter?? jsme vezli z balk??nu do lesa, jednou s nov??m kobercem a jednou s velk??m n??kupem z Kauflandu)

 14. Ajs on Listopad 20th, 2008

  Ahoj Jety :)
  tak sem koukal po strankach vyrobcu vytahu abych Ti zjistil jakou ze ten vytah ma spotrebu. A neni to tak jednoduchy jak sem si predstavoval :) Ani me nak nenapadlo ze je vic tipu vytahu :) . Z jedny firmy mi odpovedeli toto:

  v p???pad? standardn?ch trakčn?ch v??tah?? je spot??eba
  st??edn? na vyrovn??n? t??ec?ch ztr??t, proto?e je stejn?? v??ha na obou konc?ch
  lana. Protiv??ha je hmotnost kabiny a r??mu a polovina nosnosti. P??i j?zd?
  pr??zdn?? klec dol?? spot??eba je maxim??ln? a p??i j?zd? pr??zdn?? klec nahoru je
  spot??eba minim??ln?. V p???pad? pln? zat??en? klece je v??e opačn?. Pohon t??hne
  maxim??ln? polovinu nosnosti.Toto plat? p??i trakčn?m v??tahu.
  P??i bubnov?m v??tahu pohon t??hne nebo brzd? celou nosnost, + kabinu + plus
  r??m kabiny a tak? lana. Spot??eba je velk?? a?? jedete nahoru tak p??i j?zd?
  dol?? (mus? b??t kabina br?d?na) je to nejzastaralej??? syst?m pohonu.
  U hydraulick?ho v??tahu plat?, ?e sm?rem nahoru mus? pohon zvedat v??echno,
  ale p??i j?zd? dol?? jede t?m??? zdarma, proto?e se jen p??iv??e ventil, kter?? z
  p?stu vypust? olej.

 15. Jety on Listopad 20th, 2008

  Ahoj Ajsi, moc d?ky za tv??j čas s pr??zkumem a hodnotn?? informace! Taky jsem netu??il, ?e to je takovej o?????ek…
  Doma m??me pravd?podobn? standardn? trakčn? v??tah. Abych to pochopil, jak je to s tou z??t??? co je polovina nosnosti, musel jsem si to namalovat a u? tomu rozum?m ;) .

 16. Jety on Listopad 20th, 2008

  195. den: Vy??l??pnuto 7404.52m (83.69% Everestu), celkem pater 2328.
  V??tahu jsem se v tomto obdob? 5x nevyhnul:
  - Doma nahoru i dol?? s kufrem na kolečk??ch s v?cmi na svatebn? cestu (bylo tam p??es 20 kg a proto?e jsme nejeli autem, od vlaku k penzionu jsem ho t??hnul po silnici 4km zav???en?? za p??sek ;) )
  - Doma jen nahoru s k??rkou plnou 30kg zel? určen?ho k na??lap??n? a zkys??n?
  - V porodnici ve Vrchlab? nahoru 4 patra, proto?e jsme se zapov?dali s jin??m mlad??m p??rem, kter?? tak? čekal miminko.
  - St?hov??n? v?c? z bytu do sklepa (9 pater dol??)
  - S k??rkou s kompostem v p??epravce z balk??nu do lesa (9p. Dol?? i nahoru)
  Machy a Dana se mnou ??li u n??s p???ky nahoru 9 pater – asi se cht?li zah????t po dni na stavb? :) .

 17. Jety on Leden 14th, 2009

  Pr??v? jsem dostal zpr??vu od kolegy Honzy Pavl?ka :) “Ahoj Pavle, ty mne chces snad zabit. Tak jsem se pridal na tvou temnou stranu a jsem sel nahoru po schodech.”

 18. [...] K dosa?en? Mont Everestu do??lo skupinou (součty metr?? j?? a Lenka) 2. listopadu 2008. Dal???m miln?kem byl 11.12. 2008, kdy jsem dos??hl vrcholu ve v????ce 8850 m s??m. V?ce informac? a tak? aktualizovan?? graf viz. čl??nek Chcete se taky st??t lunoschodem?. [...]

 19. iphone repair center point on Duben 1st, 2012

  Check out our links…

  We have some really awesome material for you to find on our webblog…

 20. darmowe programy on Duben 8th, 2012

  The best site…

  [...]check this out as this contains important information about[...]…

 21. Amazon Money Machine on Duben 15th, 2012

  Amazon Money Machine bonus…

  [...]although internet sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we really feel they are truly really worth a go via, so have a look[...]…