Index korupce dle Amnesty international VS Mno?stv? povinn?ho očkov??n? v EU v jednom grafu

Injekčn? st???kačka, Zdroj obr??zku: cz.depositphotos.com/10089207/stock-photo-syringe.htmlPočet očkov??n? v povinn?m očkovac?m kalend????i nen? stejn?? pro v??echny zem? EU, n?kter? jich tam maj? hodn? (jako ?esk?? republika), n?kter? ???dn?. V?t??inou zem?, v nich? je del??? tradice demokracie, povinn?? očkov??n? nemaj?. Z ka?d?ho povinn?ho očkov??n? profituje farmaceutick?? pr??mysl, proto?e očkov??n? plat? st??t a spot??eba produktu je tak zaručen??.

P??em????lel jsem, jak hodn? rozhoduje počtu povinn??ch očkov??n? zral?? profesion??ln? ??vaha kvalifikovan??ch zdravotn?k??. A jak?? vliv m?? tlak a lobov??n? ze strany v??robc?? očkov??n?? Napadlo m? srovnat počet očkov??n? s ochotou ????edn?k?? podlehnout lobystick??m tlak??m – tedy indexem korupce. V??sledkem je tento graf – interpretaci nech??m na ka?d?m z v??s.

Graf zavislosti korupce na poctu povinnych ockovani

Zdrojov?? data ve form??tu Excel: Graf zavislosti korupce na poctu povinnych ockovani

Ovzdu??? Pardubicka je op?t v ohro?en?

Nen? to tak dlouho, co jsme my, občan? Pardubicka a okol?, společn? odvr??tili hrozbu spalovny nebezpečn?ho odpadu v Rybitv?, kterou tady hodlala postavit firma AWE. Nyn? je to firma Severn? energetick?? (majitelem je Pavel Tykač), kter?? se sna?? vyd?lat na na??em zdrav?. Hodl?? toti? zmodernizovat elektr??rnu v Chvaletic?ch, kter?? je nejv?t???m zneči????ovatelem ovzdu??? v kraji. A co h????, d?l?? to v tichosti, bez mo?nosti ve??ejnosti se k cel? akci vyj??d??it prost??ednictv?m ???zen? EIA. A proč je vlastn? modernizace takov?? probl?m? Pojďme si zodpov?d?t n?kter? ot??zky s modernizac? souvisej?c?.

Co se vlastn? teď v Chvaletic?ch d?je?

Poč??tkem roku začala v??m?na zastaral??ch filtr?? na kom?n? za modern?j???, kter? sn??? emise dus?kat??ch plyn?? a č??stečn? odpra??n? spaliny proud?c? do ovzdu???. To zn? jako skv?l?? zpr??va, jen?e …

… Celý článek »

How to move multiple tasks in Google tasks window (workaround)

Hello,

because of its simplicity and easy to use both mobile and desktop version, I am using Google tasks for my TODO lists. I use it also to remember information all sorts of information, like addresses that I am due to visit or scheduled but connections. This is because I can easily write it down on my computer and later on the way recover the information on my smartphone.

What I am missing is bulk move of multiple tasks to another lists. Though the feature is not there, you can use this workaround:

  1. Create a temporary task (called for example “To move”) in the task list where are your tasks you want to move
  2. Drag and drop first task just under this new task and hit <Tab> key (it will indent this task to be child of the task above)
  3. Drag and drop all other tasks you want to move under “To move” task – they will be indented automatically, unlike the task in previous step.
  4. Edit details of “To move” task (by clicking right arrow icon next to task title) and move task to another list by choosing it from combo box “Move to list” –  the task moves to new task list with all its children
  5. Go to the new list where tasks moved, unindent all moved tasks and delete “To move” task

Hopefully, the feature will be added to GTasks soon by google, hope this easies your life a bit until it is there.

Za co m???eme b??t vd?čn? mouch??m

Tenhle p???b?h zač?n?? prob?hnut?m na Ku??ku a zp??tky. Leh??m si na koberec, spokojen? rozeh????t??, p???jemn? unaven?? a oček??v??m chvilku relaxace. Do toho p??il?t?? moucha a sed?? si m? na kotn?k a p?????ern? začne ??imrat. M??lem jsem ji zapl??cnul! Ale pak jsem si vzpomn?l na cvičen? tai-či a meditaci ?i-kung. P??i n? člov?k nehnut? stoj?, ruce p??ed sebou, a vn?m??, co se d?je. Je t??k? udr?et v?dom? v ka?dičk?m m?st? va??eho t?la. Rada učitele zn?, n?kdy pom???e se m?sta dotknout rukou – stehna, krku, vlas??. V tu chv?li se v?dom? do bodu p??esune a č??st t?la se proc?t? a provn?m??.

No a p??esn? tuhle slu?bu pro n??s d?laj? mouchy :) ?imr??n? je natolik intenzivn? pocit, ?e okam?it? z?sk?? dan?? č??st t?la na??i pozornost.

A kdy? se to poda???, moucha l??skypln? p??el?t?? jinam, kde m??me “ment??ln?” d?ru. Tak?e mil?? moucho, velk? d?ky za pomoc p??i uv?domov??n? si t?la! A j?? t? m??lem zapl??cnul, no jo, nevd?k často sv?tem vl??dne :)

Jak si v??hodn? po???dit 3D RepRap tisk??rnu

Technologick? centrum v Hradci Kr??lov? vysly??elo moji prosbu a organizuje workshop na tvorbu vlastn? 3D tisk??rny za zv??hodn?n??ch podm?nek. J?? se určit? z??častn?m – p??idejte se taky, jestli v??s to zaujme. Jsou voln?? m?sta pro 4 dal??? t??my.

Proto?e techn. centrum č??st n??klad?? sponzoruje a poskytne prostory, cena je pro jeden t??m (= 1 tisk??rna) 13 tis?c (norm??ln? cena za podobn?? workshop je kolem 17 – 20 tis?c). Dvoučlenn?? t??m si pak odnese vlastn? tisk??rnu dom??.

V?ce informac? a mo?nost p??ihl??sit se p??es facebook

Fotografie z are??lu firmy AVE CZ

Fotografie byly po???zen? p??ed dv?ma lety ve skladu nebezpečn?ho odpadu u spalovny v are??lu firmy AVE CZ, Semt?n u Pardubic.
Are??l obsahoval ??adu n??dob s nebezpečn??mi chemik??liemi v dost ??patn?m stavu. N?kter? sudy byly prorezl? a natekla do nich de????ov?? voda, v?t??ina n??dob byla vystavena pov?trnostn?m vliv??m. N??doby voln? st??ly na betonov?m podkladu.

Asi dv? z t?chto fotografi? vy??li sice p??ed dv?ma roky v m?stn?m tisku, ale v souvislosti s obnovenou snahou firmy AVE CZ dot??hnout nesmyslnou spalovnu do konce je znovu publikuji.

Sklad nebezpečn??ch odpad??, AVE CZ, Semt?n 2009

Link na galerii na Google Picasa

St??t stahuje Infanrix hexa kv??li mikrobiolog. kontaminaci

Sd?len? S??KL ze dne 6.10.2012 pro l?čiv?? p???pravek INFANRIX HEXA

Cel?? text sd?len?: Str??nka se sd?len?m, PDF s rozhodnut?m

St??tn? ??stav pro kontrolu l?čiv informuje:
St??tn? ??stav pro kontrolu l?čiv, na z??klad? § 98 odst. 1 a § 99 odst. 1 p?sm. a) z??kona č. 378/2007 Sb., o l?čivech a o zm?n??ch n?kter??ch souvisej?c?ch z??kon?? (z??kon o l?čivech), ve zn?n? pozd?j???ch p??edpis?? informuje, ?e na z??klad? opat??en? dr?itele rozhodnut? o registraci, společnosti GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart, Belgie se stahuje z ??rovn? zdravotnick??ch za???zen? l?čiv?? p???pravek:

INFANRIX HEXA

L?čiv?? p???pravek se stahuje z d??vodu z??vady v jakosti: riziko potenci??ln? mikrobiologick? kontaminace.

V p??ilo?en?m dokumentu Infanrix Hexa_nejčast?j??? ot??zky pacient??.pdf, soubor typu pdf, (96,36 kB) se d??le p???e, ?e jde o dobrovoln? sta?en? iniciovan? firmou GlaxoSmithKline a ?e vlastn? p???pravek je podle v??ech test?? naprosto v po????dku (a ?e ho stahuj? ne proto, ?e by byl ??patn??, ale kv??li mo?n?mu riziku p??i v??rob? – to mi rozum nebere).

Co mo?n?? nev?te

Infanrix Hexa je v ?ech??ch pou??van?? jako hexavakc?na. Vyr??b? jej firma GlaxoSmithKline. Ned??vno prohr??ly soudn? spor a mus? zaplatit 3 miliardy dolar??. D??vodem je, ?e v Americe propagovali svoje antidepresiva pro neschv??len?? pou??v??n? a tak? ??mysln? tajili informace o vedlej???ch ??činc?ch l?ku Avandia proti cukrovce.

V minulosti ?alovala rakousk?? novin????ka jinou farmaceutickou firmu (Baxter) kv??li tomu, ?e ??mysln? ?????ila virus ptač? ch??ipky. Od Baxteru česk?? vl??da nakoupila 12 mili??n?? vakc?n proti ptač? ch??ipce – viz. nap??. čl??nek na idnes Vakc?ny proti praseč? ch??ipce dod?? firma, kter?? poslala naka?en? vzorky.

Legend of Grimrock – Sword of Nex solution as Autohotkey script

Hi guys, in this post you will find a way how to solve the Sword of Nex Grimrock puzzle by externally emulating necessary keyboards by handy utility SW called AutoHotKey.

… Celý článek »

Touchtable Multitouch Device With Rear Projection Ala Microsoft Surface

This weekend I have joined my touchtable project with rear projection screen table made by Ivan Habrun.

This posts introduces a result of our joined effort - Touchtable with rear project ala Microsoft Surface multitouch device. By combining these technlogies we have created a working prototype of multitouch interface that has similar features as Microsoft Surface but just fraction of costs.
The projector used is BenQ MP776ST with buying price approximately 1200??, depth camera tracking my fingers is Microsoft Kinect.

Video

Video shows whole hardware assembly and how the BenQ projector and Microsoft Kinect are placed. First I use my Sketchup plugin to show multitouch properties of the interface and at the and I control Crayone Deluxe game with my fingertip, drawing objects that immediately appear on the table.

More information about TouchTable project and how to download and install it can be found here: http://jetensky.net/blog/2011/12/18/touchtable/

If you are interested in using this table for your project, please contact Ivan Habrun (ifko5<..put..roller..here..>hotmail.com) for more information.

How to get OpenCV (EmguCV) Image from Primesense Kinect RGB camera

Previous article shows how to  construct OpenCV Image from data comming from Kinect Depth camera using Primesense drivers. This article shows the same for Kinect RGB camera. Instead of constructing Image we will construct RGB Image .

Solution

The code  takes RGB map from _rgbGenerator (OpenNI.ImageGenerator) and calculates RGB image (new Image<Bgr, Byte>(width, height)). Code presented uses unsafe sequences and array pointers to maximize the speed (you need to set up compiler with unsafe option).

… Celý článek »

Další stránka »